ตั้ง “พระสุธรรมมุนี” รก.การแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วันที่ 12 พ.ค. 65  พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค 5 รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานพิธีมอบตราตั้งผู้รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

แก่ พระสุธรรมมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ)  อายุ 72 พรรษา 51วิทยฐานะ ป.ธ.7, พธ.บ., กศ.ม. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  “เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร”

Leave a Reply