วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ เร่งพัฒนานวัตกรรมพุทธวิธีสร้างความสุขในผู้สูงอายุ

วันที่ 18 กันยายน 2562 พระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และคณะ จัดโครงการ “สูงอายุสุขใจ อ่อนวัยสบายจิต” ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลไร่ขิง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ สุขภาพใจที่ดี เพื่อการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายอย่างเป็นสุข และมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบันอย่างภาคภูมิใจในตนเอง

มีการบรรยายธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุอย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยพระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นผู้บรรยายธรรม โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม 200 คน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของวิทยาลัยสงฆ์ในการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทำหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนานวัตกรรมสร้างความสุขให้กลุ่มผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

Leave a Reply