ประชุมเตรียมพร้อมยกหน่วยวิทยบริการวัดพระรูปเป็น “วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี”

         พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีโดยมีพระพรหมเวที รก.เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานประชุม, พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เป็นประธานกรรมการฯ พระเทพสุวรรณโมลี ประธาน มจร หน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี ณ วัดพระรูป อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

            การประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ที่ยกฐานะหน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งที่ประชุมทุกฝ่ายแสดงความพร้อมเต็มที่หลังจากนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรวบรวมเอกสาร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นลำดับสืบต่อไป..

Leave a Reply