คาถาถวายพระพรชัยมงคลจาก “พระมหาเอื้อน” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มและดีใจ  รัฐบาล คณะสงฆ์ และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

“อดีตพระพรหมดิลก” ปัจจุบันคือ พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙,Ph.D. ผู้ถูกถอดจากสมณศักดิ์ ถูกถอดจากตำแหน่ง และเคยถูกจับติดคุกเนื่องจาก “คดีเงินทอนวัด”  ได้แต่งคาถาถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้

คำแปลมีดังนี้

            บุคคลผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อันประเสริฐว่าเป็นสรณะอันล้ำเลิศย่อมบรรลุถึงความเกษมแห่งโยคะได้

            สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ผู้ทรงประเสริฐด้วยพระบุญญาธิการ ทรงเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงได้รับสถาปนาไว้ในพระบรมราชอิสริยยศแห่งพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระอิริยาบถสมบูรณ์พร้อมน่าเลื่อมใสแก่ผู้เข้าเฝ้า ทรงพระมีราชฤหทัยและพระวรกายตั้งมั่นในธรรมอันประเสริฐมีทานเป็นต้น และทรงกอปรด้วยพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าในการถวายความอุปถัมภ์ต่อพระบวรพุทธศาสนา

          พระองค์ทรงเป็นผู้ถึงความบากบั่นขวนขวายในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  พระองค์นั้นอย่างยิ่งยวด ทรงหมั่นในอุบายเป็นเครื่องปกครองแว่นแคว้น ทรงพระพฤติพระองค์อยู่ในพระเมตตาและพระกรุณาต่อปวงชนผู้อาศัยอยู่ในแคว้นชาวสยาม ได้ทรงบำบัดทุกข์ให้แก่ปวงประชาผู้ประสบความทุกข์ให้ได้รับความสุขด้วยพระเมตตา ทรงช่วยเหลือปวงชนผู้ขาดไร้ที่พึ่งให้ได้รับที่พึ่ง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่ชนชาวสยาม และทรงสงเคราะห์ประชาชนชาวสยามด้วยสังคหวัตถุ  ๔ ประการ

         เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์นั้น อันเวียนมาบรรจบตามลำดับ ปวงประชาชนชาวสยามต่างมีความปีติยินดีปราโมทย์ ขอตั้งกัลยาณจิตน้อมถวายพระพรชัยมงคล ขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพ้นจากทุกขภัย เวรภัย อุปัทวะ และอุปสรรคเครื่องขัดข้องบรรดามี แลด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันประเสริฐ ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญอยู่ทุกวันคืน ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยั่งยืนยาวนาน  ขอพระองค์ทรงมีพระฉวีวรรณอันผ่องใส ขอพระบรมอิสริยยศและพระเกียรติยศของพระองค์จงขจรขจายไป จงทรงมีพระชนมายุยั่งยืนยาวนาน ขอพระองค์จงทรงมีพระพลานามัยแข็งแร็งสมบูรณ์ และขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขจงทุกประการ เทอญ..

Leave a Reply