12ก.พ.วันสุดท้ายแล้ว!รับสมัครคัดเลือกเข้ารับอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25

วันที่ 11 ก.พ.2562 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดโครงอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นประจำทุกปีและผ่านมา 24 รุ่นแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการโครงจึงได้เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 25/2562 ตั้งแต่วันที่ 06 ธ.ค.2561 เป็นต้นมา และวันที่ 12 ก.พ.2562 เป็นวันสุดท้ายแล้ว ดังนั้นพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ มจร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 12 ก.พ.จนถึงเวลา 16.00น.

 

Leave a Reply