ในหลวงโปรดเกล้า ฯ ตั้ง “สมณศักดิ์”

วันที่ 25 มิ.ย. 65  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เป็น “พระวชิรวรคุณ” สถิต ณ  วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2565

สำหรับ  พระวชิรวรคุณ   (พระอาจารย์เสริมพร ธมฺมวโร) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)  อดีตเลขานุการสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายปกครอง  วัดศรีรัตนธรรมาราม  ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษา  นักธรรมชั้นเอก

สมณศักดิ์

12 เมษายน พ.ศ. 2560  เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ) ป.ธ.7, ศน.บ. เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธรรมยุต)

24 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ อดุลศาสนภารธุราทร บวรธรรมยุติกคณานุนายก ฐานานุกรมใน อดีตพระพรหมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล

Leave a Reply