“คณะสงฆ์-มจร”เล็งตั้งศูนย์พัฒนาพระ-เณร ติวเข้มความรู้สุขภาพวิถีพุทธ

วันที่ 11 มิ.ย.2563 พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รักษาการเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่กำลังดำเนินการอยู่ตามแผนปฏิรูปฉบับที่1 (2560-2564) นั้น มีงานสำคัญที่ฝ่ายปกครองบูรณาการกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์อยู่ในขณะนี้ คือ โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ โดยคณะสงฆ์มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน และดำเนินการมีองค์กรภาคีเครือข่ายคือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินการ ทั้งนี้โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ จะเริ่มดำเนินการด้วยการพัฒนาศักยภาพศาสนบุคคล ให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่คณะสงฆ์พึงมีพึงได้ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

หลังจากที่มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ก็มีสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ปรากฏมากมาย เช่นสิทธิในการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพสิทธิในการรักษาสุขภาพสิทธิในการฟื้นฟูสุขภาพ สิทธิในการเข้าไปเป็นกรรมการในองค์กรส่งเสริมสุขภาพต่างๆสิทธิในการรับกองทุนส่งเสริมสุขภาพมาพัฒนาเรื่องสุขภาพสงฆ์สิทธิในการเป็นพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) หรือพระคิลานุปัฏฐากเป็นต้น

พระเทพเวที กล่าวด้วยว่า โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ประสานงานและดำเนินการพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ และรักษาสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของคณะสงฆ์ ตามสิทธิที่ปรากฏในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยจะตั้งศูนย์ดังกล่าวไว้ที่ 1.วัด 2.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและ3.มจร รวมทั้งสิ้น 54 ศูนย์ฯ

Leave a Reply