พุทธาภิเษก”พระพุทธมหาจุฬาบารมีศรีหริภุญชัย”

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธาน คปพ. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีพุทธาภิเษกองค์พระประธาน “พระพุทธมหาจุฬาบารมีศรีหริภุญชัย” ที่จัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มจร วส.ลำพูน …โอกาสเดียวกันนี้ ได้เยี่ยมเป็นกำลังใจและให้โอวาทแก่พระนิสิต วส.ลำพูน ที่เริ่มปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ตามนโยบายของ มจร ณ รัชตะธรรมสถาน ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีท่านพระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร. วส.ลำพูน และแม่ชี ดร.รัชดา อมาตยกุล ประธานอำนวยการ รัชตะธรรมสถาน เป็นผู้ประสานศรัทธา ดำเนินการ จากนั้นเดินทางไปพักที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้รับการปฏิสันถารอย่างดียิ่งจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิงห์วรมุนี จล.วัดพระสิงห์ฯ รจจ.เชียงใหม่ และรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

Leave a Reply