ชูตำบลสำเภาล่มหมู่บ้านต้นแบบ อยู่อย่างสันติสุขระหว่าง 3 ศาสนา

วงเสวนาโครงการการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) “มจร” ชูตำบลสำเภาล่ม หมู่บ้านต้นแบบความสามัคคีตามหลักคำสอน 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเอสเพรสโซ่ โรงแรมคาวาลิ คาซา รีสอร์ท ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาด้านการปฏิรูป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผู้ร่วมวิจัยและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ประจำหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดเสวนาโครงการ การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม)

โดยมีผู้นำ 3 ศาสนาอาทินายทวีศักดิ์ กิจเจริญ บาทหลวงวัดนักบุญยอแซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา อิหม่ามจักรกฤษ เส้นข่าว ประจำตำบลสำเภาล่ม และนายชาญชัย ถารีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม,ร.ต.อ. ประสบศักดิ์ จันทาวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม,นายเจนโชค สุวนิธิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม,นายพนิต พงษ์แสนสุข ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม,ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม,ดร.เฟื่องวิทย์ ชูตินันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม,ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ,นางมาลัย เลิศฤทธิ์ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม,นางวรุณี ทรัพย์เย็น นักวิชาการศึกษา,นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ มีนายวันพระ สืบสกุลจินดา ผู้ดำเนินรายการ

ผศ.ดร.กมลาศ กล่าวว่า ในการเสวนาว่า แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนศสานา(พุทธ คริสต์ อิสลาม) ตำบลสำเภาล่มนับเป็นชุมชนที่รวมทั้ง 3 ศาสนาอยู่ร่วมกัน มาแต่โบราณ โดยไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของศาสนาในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จึงได้หยิบยกให้เป็นชุมชนต้นแบบ เพื่อเผยแพร่จุดดีของชุมชน ถ่ายทอดจริยธรรม คุณธรรมที่ดีงาม ปลูกจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสันติสุข เพื่อการพัฒนาชุมชนอื่น ให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ได้แบ่งแยกศาสนา ยึดหลักคำสอนของหลักศาสนา คือ แบ่งปัน อิสลาม พุทธ คือไม่เบียดเบียน คริสต์ คือเมตตา

ผศ.ดร.วิชชุกร กล่าวว่า ความสมานฉันท์ในพื้นที่ เป็นประเด็นสำคัญของจุดเริ่มต้นในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การสร้างความสามัคคีในชุมชนตำบลสำเภาล่มซึ่งมีประชาชนนับถือศาสนาทั้ง 3 ศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ที่มีมานานแต่เก่าก่อนให้สามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืน ส่วนวิธีการในการเสวนาครั้งนี้ก็จะได้มีวิธีการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ พบปะกับชุมชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชนนั้นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนให้ยังยืนต่อไป

ต่อมาวันที่ 7 ส.ค ผศ.ดร.กมลาศ ได้นำคณะวิจัยได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและนำเจลแฮกอฮอล์ไปแจกให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 ศาสนา ได้แก่โรงเรียนวัดพุทไธสวรรย์ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนวัดนักบุญยอแซฟ

Leave a Reply