เวียดนามเตรียมถกภาวะผู้นำโลกเพื่อสันติภาพในการประชุมวิสาขบูชาโลก ครั่งที่ 16

        วันนี้ (25 มกราคม 2562) ณ เมืองใบ ดินฮ์ ประเทศเวียดนาม  ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างกรรมการของสภาสากลวิสาขบูชาโลก และกรรมการจัดงานของประเทศเวียดนาม ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และรัฐบาล เพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี 2562  โดยมีประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดการเฉลิมฉลองขึ้นที่เมืองฮานัม ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2562

     ทางด้าน รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกซึ่งร่วมเดินทางไปประชุมด้วย เปิดเผยว่า  ประเด็นในการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2 นี้  เพื่อให้ความเห็นชอบจำนวนประเทศ จำนวน 110 ประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองราว 2,000 รูปคนจากทั่วโลก พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้เชิญประมุขสงฆ์ และประมุขของรัฐที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมพิธีในครั้งนี้ เพราะวันวิสาขบูชาโลกเป็นสัญลักษณ์ทางพิธีการสำคัญของพระพุทธศาสนา

       การจัดประชุมเพื่อเฉลิมฉลองในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้หัวข้อหลัก ภาวะผู้นำโลกกับความรับผิดชอบร่วมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Peace) โดยจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อสะท้อนหัวใจที่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อตอบโจทย์ของสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

        ซึ่งการจัดประชุมวิชาการพร้อมกับการเฉลิมฉลองเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและตอบคำถามที่ว่า ผู้นำโลกในมิติต่าง ๆ ทั้งผู้นำทางศาสนา ผู้นำทางการเมือง ผู้นำทางด้านธุรกิจ และผู้นำชุมชน เป็นต้น จะเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อชาตากรรมและความเป็นไปของโลกอย่างไร ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจัดงาน จึงได้ร่วมกันคัดเลือก และเชิญทั้งนักวิชาการ และนักปฏิบัติการที่ทำงานในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติเข้ามาร่วมพูดคุยและอภิปรายเพื่อที่จะได้นำเสนอแนวคิด และแนวทางปฏิบัติที่เอื้อต่อการทำงานของผู้นำต่อไป

         ปัจจุบัน ประเทศเวียดนามมีประชากรราว 93,700,000 ล้านคน จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2557 ประเทศเวียดนามมีประชากรนับถือศาสนา 90 ล้านคน โดยมีการแบ่งการนับถือดังนี้ ศาสนาพื้นบ้านเวียดนามและไม่มีศาสนา 24 ล้านคน  (73.2%)   ศาสนาพุทธ 11 ล้านคน   (12.2%) ศาสนาคริสต์ 7.6 ล้านคน (8.3%) ลัทธิเฉาได 4.4 ล้านคน (4.8%) ลัทธิฮหว่าหาว 1.3 ล้านคน (1.4%) และศาสนาอื่น ๆ (0.1%) เช่น ศาสนาอิสลาม 75,000 คน ศาสนาบาไฮ 7,000 คน ศาสนาฮินดู 1,500 คน  และผลจากการสำรวจของฝ่ายกิจการศาสนาของภาครัฐเวียดนาม ในปี พ.ศ.2549 พบว่า ในปี พ.ศ.2548  เวียดนามมีภิกษุ ภิกษุณี และสามเณร 37,775 รูป แบ่งเป็นมหายาน 26,046 รูป เถรวาท 9,370 รูป นักพรต 2,359 รูป

           มีศาสนสถานและสำนักแม่ชี 16,972 แห่ง ศูนย์ให้ความรู้ทางพุทธศาสนา 40 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันพุทธศาสนา 3 แห่ง มีสามเณรศึกษารวม 1,141 รูป วิทยาลัยพุทธศาสนา 6 แห่ง มีสามเณรศึกษารวม 1,000 รูป ศูนย์อบรมพุทธศาสนาระดับกลาง 31 แห่ง มีสามเณรศึกษารวม 3,726 รูป มีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีและปริญญาเอกทางพุทธศาสนาในต่างประเทศ จำนวน 200 คน

         และประเทศเวียดนามเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2551 ครั้งที่สองปี พ.ศ. 2557และครั้งล่าสุดนี้เป็นครั้งที่ 3..

 

Leave a Reply