ส่องวาระการประชุม “มหาเถรสมาคม” แต่งตั้งพระสังฆาธิการหลายตำแหน่ง

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสิทธา มูลหงษ์โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑. โครงการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดบริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๒ วัน ให้บริการตรวจและให้คำแนะนำ อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุดแก่พระภิกษุสงฆ์ วันละ ๑๐๐ รูป รวมทั้งสิ้น ๘๐๐ รูป
๒. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จำนวน ๕ วัด ดังนี้
– วัดทะนง อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร เป็น “วัดทะนงธรรมาราม”
– วัดเกยไชยเหนือ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น “วัดพระบรมธาตุ”
– วัดเหล่าน้อย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็น “วัดเหล่าไชย”
– วัดสมัยใต้ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เป็น “วัดสมัยชัย”
– วัดป่าอิสรธรรม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็น “วัดป่าอิสสระธรรม”
๓.พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล จำนวน ๘ รูป ดังนี้
– พระราชวชิราธิการ เจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญวิเวก จังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
– พระครูจารุวรรณวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดน้ำหัก และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– พระครูอุปนันทโสภณ เจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม อำเภอเมืองระนอง ให้เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดระนอง
– พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเกษมบำรุง และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางงอน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพุนพิน
– พระครูโกศลศรัทธาธรรม เจ้าอาวาสวัดกุศลศรัทธาราม และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๒ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพุนพิน
– พระครูสุธรรมคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดคีรีกันทร์ และเจ้าคณะอำเภอลานสกา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลานสกา
– พระครูนิวิฐธรรโมภาส เจ้าอาวาสวัดสระเศรษฐี และรองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
– พระครูนันทวชิโรดม เจ้าอาวาสวัดพรหมประดิษฐ์ และเจ้าคณะตำบลคลองขลุง – แม่ลาดเขต ๒ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองขลุง – แม่ลาดเขต ๒
๔. พิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มจังหวัดละ ๑ ตำแหน่ง
๕. พิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
อำเภอท่าม่วง และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มอำเภอละ ๑ ตำแหน่ง
๖. พิจารณาอนุมัติแบ่งเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุตระดับจังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครปฐม (ธรรมยุต) ,จังหวัดสุพรรณบุรี (ธรรมยุต) ,จังหวัดภูเก็ต-ตรัง-กระบี่ (ธรรมยุต) และ จังหวัดพังงา-ระนอง (ธรรมยุต)
๗. พิจารณาอนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๗๑ (วัดชำนิหัตถการ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน) ,แห่งที่ ๗๒ (วัดโพธิ์เรียง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย) และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒๘ (วัดธาตุวังจาน ตำบลกุดตาไก้ อำเภอปลาปาก)
ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply