โปรดเกล้าฯสถาปนาสมณศักดิ์ พระอนุชาในสมเด็จพระสังฆราช ขึ้นชั้นรองสมเด็จที่พระพรหมมงคลวัชราจารย์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นรองสมเด็จความว่า

ทั้งนี้พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (ไสว วัฑฒโน) เป็นพระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบัน สิริอายุ 90 ปี พรรษา 70 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

พระพรหมมงคลวัชราจารย์ มีนามเดิมว่า ไสว ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ 17 ธ.ค.2474 ที่หมู่ 1 ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี บิดา-มารดา ชื่อ นายนับและนางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวมีพี่น้อง 9 คน เป็นบุตรคนที่ 4

ในช่วงเยาว์วัย เรียนจบชั้น ป.4 จากโรงเรียนวัดพเนินพลู ต.บางป่า ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้บ้าน เมื่อเรียนจบ จึงขอบรรพชาเพื่อศึกษาพระธรรมและทดแทนพระคุณ เข้าพิธีบรรพชาที่วัดตรีญาติ ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี โดยมีพระครูเมธีธรรมานุยุต (เม้ย มันตาสโย) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เมธังกร ต.บางป่า เป็นพระอุปัชฌาย์

กระทั่งอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2495 ที่วัดศรีสุริยวงศาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระศรี ธรรมานุศาสน์ เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2491 พระศรีธรรมานุศาสน์ ได้รับพระบัญชาจาก พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม จึงได้มอบหมายให้เป็นพระเลขานุการ คอยติดตามและปฏิบัติศาสนกิจตลอดเวลาได้เรียนรู้การเป็นพระนักปกครองและพระนักพัฒนาที่ดีจากผู้เป็นพระอาจารย์

กระทั่งปี พ.ศ.2525 พระศรีธรรมานุศาสน์ มรณภาพท่านได้แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม และรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมือง-อำเภอบางแพ

พ.ศ.2526 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรี สุริยวงศาราม รูปที่ 2 และเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี

ครั้นเมื่อได้รับการแต่งตั้ง สานงานการพัฒนาต่อจากพระอาจารย์ โดยเฉพาะการบูรณะพระอุโบสถ จัดสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อให้ประชาชนได้สะดวกในการประกอบงานบุญ บูรณะกุฏิหลังเก่า อีกทั้งสร้างหอระฆัง จัดระเบียบพื้นที่ภายในวัดให้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยแต่เดิมบริเวณวัดค่อนข้างแคบมาก ประชาชนมาร่วมพิธีทางศาสนาค่อนข้างลำบาก

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2525 รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม และรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองและอำเภอบางแพ ฝ่ายธรรมยุต พ.ศ.2526 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม และเป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง-อำเภอบางแพ

พ.ศ.2547 เป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ฝ่ายธรรมยุต

พ.ศ.2558 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ธรรมยุต

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2514 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูอุดมบัณฑิต พ.ศ.2520 ได้รับพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราช ทินนามเดิม

พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญ ในราชทินนามที่ พระสิริวัฒนสุธี พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวราภรณ์

พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสุเมธี

วันที่ 28 ก.ค.2562 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมวุฒาจารย์

Leave a Reply