กมธ.ศาสนาฯสภาฯเข้าสักการะ “พระพรหมวชิรมงคล” โอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นรองสมเด็จ

วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 12.30 น. ที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม(กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร นำโดย ส.ส.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะได้เข้าถวายสักการะในการที่พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรมงคล ในโอกาสโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์ สถาปนา “พระธรรมวุฒาจารย์” ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง โดยจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์ สูงขึ้นมีอยู่

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมวุฒาจารย์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ศาสนกิจวิธานโกศล สังฆโสภณ ญาณปยุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมคุณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ส.ส.เพชรวรรต กล่าวว่าหลังจากที่ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้ถวายเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องอัฐบริขาร แด่ พระพรหมวชิรมงคล ท่านได้เมตตาสนทนาธรรมอย่างเป็นกันเอง ท่านได้กล่าวตอนท้ายว่า “ดีใจที่มีคณะกรรมาธิการศาสนาฯ ชุดนี้ที่ทุ่มเททำงานให้กับพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เห็นอย่างนี้ก็นอนตายตาหลับแล้ว” ซึ่งตนต้องยอมรับว่าการทำงานของกรรมาธิการฯ ทำงานกันตลอดเวลา

แม้ก่อนที่จะเข้ามากราบ พระพรหมวชิรมงคล ก็ได้มีการประชุมเพื่อผลักดัน งบประมาณของ พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม 2562 ซึ่งจะเชิญ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือข้อกฎหมายในการของบประมาณตาม พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม ซึ่งขณะนี้คณะพระสงฆ์และครูผู้สอนกำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ โดย กมธ. ได้บรรจุเป็นงานเร่งด่วน หลังจากนั้น คณะ กมธ. ได้เข้าสักการะ พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ) ที่ได้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ อีกด้วย

Leave a Reply