ผลประเมิน “ความโปร่งใส” ประจำปี 2566 “มหามกุฎ ฯ นำ มหาจุฬา ฯ “

วันที่ 10 สิงหาคม 2566  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำหรับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทสถาบันอุดมศึกษามีหลายแห่ง ผ่าน และไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง และ ต้องปรับปรุงโดยด่วนซึ่งในส่วนของคณะสงฆ์ไทยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  (มมร)  “ผ่าน” แต่เมื่อเทียบกับคะแนนระหว่างทั้ง 2 สถาบันแล้ว ความโปร่งปีงบประมาณ 2566  มจร ได้ 89.51  ส่วน มมร ได้ 93.13 และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มจร ความโปร่งใสลดลง 3.69 ส่วน มมร ความโปร่งใสเพิ่มขึ้น 2.03

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

Leave a Reply