จากใจเจ้าคุณสวีเดนด้วยน้ำตา! การศึกษาไม่มีวันสิ้นสุด

ใกล้ความเป็นจริงที่จะสำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ดร. หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรณราชวิทยาลัย สอบป้องกัน ผ่านดุษฎีนิพนธ์ “เรื่องกุลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักปฏิสัมภิทา ๔ ของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป” กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาท่านอาจารย์ที่ปรึกษา พระมหาญาณวัตร ฐิตวฑฺฒโน,ดร., ดร.บุญเชิด ชำนินิศาสตร์, และ ประธานเล่ม ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร.ผอ.วิทยาเขต มจร, ดร.บุญทิพย์ ผอ.ประจำหลักสูตร, พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม,ดร.เลขานุการสำนักงานคณบดี, อดีตคณบดีและรองอธิการทุกท่าน และขอกราบท่านอดีตอธิการบดี และท่านอธิการองค์ปัจจุบัน กราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และพระธรรมทูตยุโรป

ที่ได้เมตตาให้สัมภาษณ์โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิวงศ์ วัดพุทธาราม เนเธอเเลนด์ ประธานสหภาพฯ และพระเทพกิตติโมลี วัดศรีนครินทร์ฯ สวีสเซอร์แลนด์ รองรูป ๑ และพระวิมลศาสนวิเทศ วัดไทยนอเวย์ รองรูป ๒ ในวันสอบถึงแม้จะไม่ได้บอกใคร. แต่ความเมตตาของพระเถระและคณาจารย์เพื่อนสหธรรมิกต่างได้มาแสดงความยินดีที่ยากที่จะหาคำใดๆ มาอธิบาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ มจร., ศ.ดร.บุญทัน ดอกไทยสง, ศ.พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง และดร. ฉิม ผอ และอีกหลายท่านที่เมตตาขับรถรับส่งทั้งในสวีเดนและไทย อนุโมทนาขอบคุณ บ.การบินไทย ผอ. สตอกโฮล์มอดีตและปัจจุบัน กับตันลูกเรือ IM เส้นทางสตอกโฮล์ม กรุงเทพฯ อนุโมทนาท่านเอกอัครราชทูตไทยและสวีเดน กระทรวงการต่างประเทศ สุดท้ายขอบพระคุณคณะพระธรรมทูตวัดพุทธาราม สวีเดนทุกสาขา

คณะสงฆ์พระเถระ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม. และวัดเคาะ จังหวัดศรีสะเกษ. และสำนักเรียนแห่งแรกวัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร วัดกลาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์เคยอยู่อาศัยมิเคยลืมและสิ่งที่ลืมมิได้เลยคือคณะศรัทธาญาติโยมผู้ถวายความอุปถัมภ์ข้าวน้ำ อาหารบิณฑบาต จตุปัจจัยกำลังใจตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงปัจจุบัน

อนุโมทนาอุทิศบุญกุศลโยมพ่อที่ไม่มีโอกาสได้เห็นความสำเร็จ โยมแม่ ผู้มีบุญ ๘๔ ปี อ่านหนังสือไม่ออก สู้เป็นกำลังใจใจให้ลูกจนถึงวันนี้ และพี่น้องทุกคุณที่เมตตาได้เลี้ยงดูด้วยความยากลำบากจนได้มาพึ่งใบบุญพระศาสนา โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ และเจ้าอาวาสวัดสระเกศในอดีตและจนถึงปัจจุบัน ที่เมตตามาโดยตลอด และมีอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม

ผมจะระลึกถึงตลอดถ้าไม่มีท่านผมจะไม่มีวันนี้ ถึงวันไหนก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้ เพราะเป็นที่สำคัญกว่าวันไหน ถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้จะดีอย่างไร ก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ ด้วยคารวะจากใจ พระวิเทศปุญญาภรณ์ (บุญทิน เทาศิริ เจ้าคุณสวีเดน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม สวีเดน เลขานุการ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

​​​​​​​​พระวิเทศปุญญาภรณ์,ดร.
​​​​​​​​๓ ก.พ.๒๕๖๒

Leave a Reply