โหลดเลย!หนังสือ “พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย”

โหลดเลย!หนังสือ “พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ที่ : https://goo.gl/eFhn4W

ขอขอบคุณแหล่งที่มาไฟล์หนังสือ : วัดญาณเวศกวัน (https://www.watnyanaves.net/)
แหล่งที่มาภาพหนังสือ : Mahidol University Library (https://goo.gl/vV8wm2)

หมายเหตุ : หนังสือ “พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย” เป็นหนังสือที่กำหนดให้ใช้ศึกษา สำหรับผู้สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ด้วย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/YzSWup

Leave a Reply