เจ้าคณะฉะเชิงเทราร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตเททองหล่อหลวงพ่อโสธร 49 นิ้ว

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และ หลวงพ่อพระครูวิจิตรธรรมรัตน์(หลวงพ่อขวัญชัย ธมฺมวโร) วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ที่ได้นั่งปรกอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำพิธีเททองหล่อหลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ณ โรงหล่อเทวชัยหล่อพระ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ในการนี้มีพระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร.วังน้อยและท่านอาจารย์พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต มจร. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และพระเถรานุเถระทุกรูปที่ให้ความเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีครั้งนี้ ภายใต้การอุปถัมภ์ของคุณละออศรี ณ ไพรี และคุณมาลี โรจน์วรานนท์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนโดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

Leave a Reply