จังหวัดพะเยา Kick off เอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ ฯ

           วันที่ 19 กรกฎาคม 2564   นางสาวทัศนาภรณ์  จันทร์ดง  พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา  จัดกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคีในระดับอำเภอ ครัวเรือนนายพีรวัส  คำโล บ้านเลขที่ 134 หมู่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา พื้นที่ 3 ไร่ โดยใช้แบบมาตรฐาน แบบ 1 ต่อ 1 ประเภทดินเหนียว ซึ่งได้ดำเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ใช้สอย/ไม้ผล 5 ระดับ พืชผักสวนครัว หญ้าแฝก และสมุนไพร บริเวณแปลงโคก หนอง นา, กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลต้นไม้ทั้งระบบ ตั้งแต่การเตรียมดิน, วิธีการปลูกพืชตามฤดูกาล,ระยะห่างของการปลูกพืชแต่ละประเภท การดูแลรักษา ฯลฯ

       อำเภอเมืองพะเยา จัดทำแผนปฏิบัติการเอามื้อสามัคคีไว้  3 ครั้ง กิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคีครั้งนี้ ถือเป็นจุดนำร่องของอำเภอเมืองพะเยา กิจกรรมครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมการทำแซนวิสปลา  กิจกรรมครั้งที่ 3 เป็นการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ประเภทต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร) รวมถึงครัวเรือนในพื้นที่ที่สนใจ จำนวน 20 คน เป็นการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการ โดยอาศัยพลังความร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้มีส่วนร่วม แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี และก่อเกิดผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการขยายผลสู่ทุกครัวเรือน โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัว และการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นสมุนไพรที่สามารถต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ได้  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดพะเยาอย่างเคร่งครัด

         นายพีรวัส  คำโล เจ้าของแปลงโคก หนอง นา ได้กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช. เป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์จริง มีพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลไม้ใช้สอย มีแหล่งน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอทุกฤดู  สามารถอยู่ได้โดยไม่ใช้เงิน พื้นที่โคก หนอง นาเป็นตู้เย็นของบ้าน “หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา” และในอนาคตตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นแหล่งเพาะกล้าพันธุ์ ไว้แบ่งปันให้กับครัวเรือนที่สนใจสามารถมาศึกษาดูงาน นายพีรวัส กล่าวในตอนท้ายว่า “มีแรงก็ทำไปเพื่อครอบครัว และชุมชน”

Leave a Reply