สาธุดังๆ! “หลวงพี่มิน” ใช้ “TikTok”แผ่ธรรมมัดใจวัยโจ๋ยุคดิสรัปชั่น

วันที่ 14 ส.ค.2563 พระสุมินทร์ คัมภีรปัญโญ (อินตะจักร) หรือ “หลวงพี่มิน” หัวหน้าพระวิทยากร ธรรมะทูเดย์ บัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า การเลี้ยงดูลูกในยุคดิสรัปชั่นซึ่งเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พ่อแม่จำเป็นต้องมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง ซึ่งความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เจอไปพร้อมกับลูก จะทำให้เกิดความเข้าใจ และมีสติในการดำเนินชีวิต

ในทางพระพุทธศาสนา เรื่อง “ทิศ 6” สอนให้ทุกคนในครอบครัวรู้จักหน้าที่ของตัวเอง และหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน พ่อแม่มีหน้าที่อะไร ลูกมีหน้าที่อะไร ซึ่งถ้าทุกคนในครอบครัวรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ซึ่งสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุดจากพ่อแม่ คือ ความอบอุ่น จากความรัก ความเข้าใจที่พ่อแม่มีต่อลูก ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกรู้สึกมั่นคง พร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ

พ่อแม่เปรียบเหมือน “พระพรหม” ของลูก ซึ่งหลักธรรมที่ใช้ในการอบรมสั่งสอนลูกที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย คือ “พรหมวิหาร 4” จากความ “เมตตา” ปรารถนาให้ลูกมีความสุข “กรุณา” ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลลูก “มุทิตา” หรือยินดีในสิ่งที่ลูกทำ และ “อุเบกขา” หรือปล่อยวางในบางเรื่องที่ลูกอาจทำพลาดไป โดย “พรหมวิหาร 4” เป็นธรรมที่ทำให้มนุษย์มีความรักต่อกัน ซึ่งในบางกรณีอาจไม่ได้หมายถึงแต่เพียงผู้ให้กำเนิด แต่อาจเป็นคนที่อยู่ข้างๆ เรา

จากการจัดอบรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา โดยใช้ธรรมะร่วมกับกิจกรรมของ “ธรรมะทูเดย์” ทำให้เด็กได้มีมุมมองที่เปลี่ยนไป ซึ่งสื่อใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจของเด็กๆ ในปัจจุบัน คือ แอปพลิเคชัน TikTok ซึ่ง “ธรรมะทูเดย์” ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารธรรมะสู่คนรุ่นใหม่ ผ่านคลิปวีดีโอคำคม คติสอนใจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากจากเด็กๆ ในกลุ่มอายุประมาณ 8 – 12 ปี นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวดีๆ และธรรมะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สามารถติดตามกันได้จาก FB: ธรรมะทูเดย์ บัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ “หลวงพี่มิน” ได้ฝากกลอนพระคุณแม่มายังเด็กๆ ดังนี้

“พระคุณแม่หนึ่งในหัวใจลูก
แม่พันผูกรักลูกยิ่งสิ่งไหน
รักของแม่มากยิ่งกว่าสิ่งใด
รักของใครไม่เที่ยงแท้เท่าแม่เลย”

Leave a Reply