พระวัดยานนาวาเดลิเวอรี่บรรเทาโควิดภัยกลุ่มเปราะบางทางสังคม

วัดยานนาวา “เดินไปเยี่ยม เดินไปหา เดินไปให้ ” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์ Covid-๑๙ ถวายพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๓ พรรษา

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ นำคณะพระธรรมวิทยากร พระนิสิตวัดยานนาวา เดินไปเยี่ยมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้เปราะบาง ชุมชนดอนกุศลพัฒนา

เพื่อสนองพระดำริ เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๓ พรรษา ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวัดยานนาวา ร่วมกับสำนักงานเขตสาทร ดำเนินการจัดมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้เปราะบางทางสังคม รวมจำนวน ๒๔ ชุมชนในเขตสาทร การนี้ทานบดี อุบาสก อุบาสิกา ท่านใดมีกุศลเจตนาร่วมสมทบกัปปิยภัณฑ์ ประสานกุศลเจตนาได้ที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ๐๘๔ ๔๕๕ ๕๘๕๕, ไวยาวัจกรวัดยานนาวา ๐๘๗ ๙๑๒ ๑๙๔๐

Leave a Reply