บทกวี “ยลภาพกระจกย้อมสี จิตรกรรมอุโบสถ” วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

อกนิษฐ์จิตรกรรมธรรมส่องแสง
ดังอินทร์แปลงรังสฤษฏ์พิสิษฐ์สุนทร์
พุทธประวัติศาสดาธรรมานุกูล
เมตต์การุณย์ฉานฉายอำไพจินต์

สุประดิษฐ์จิตรกรรมงามสูงส่ง
เจตจำนงนบบูชิตวิจิตรศิลป์
บรรยายภาพศาสดาพระมุนินทร์
เกียรติโสภิณ “กระจกย้อมสี” รวีบุญ

งามภายในจากงามใจสู่ภายนอก
แสดงออกบุณโยทัยอำไพสุนทร์
อุโบสถอลงกตรัตนางกูร
วรุตม์บุญสุขเกษมเปรมปรีดี

ภาพงดงามจิตรกรรมอุโบสถ
สุนทรพจน์ฉายประวัติชินสีห์
วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ กิตติ์ระพี
วิลาสินีดังอกนิษฐ์รังสิตาฯ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร  ประพันธ์

Leave a Reply