โปรดเกล้า ฯ มส.ชุดใหม่ “พระพรหมวัชรเมธี” วัดอรุณ ฯ ผงาด!!

วันที่ 22 พ.ย. 66 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมจำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมลงวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 นั้น บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 อาศัยอำนาจความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมจำนวน 20 รูป ดังนี้

Leave a Reply