ผู้นำต้องทำก่อน : จจ.ลพบุรี “ผู้นำแบบอย่าง” เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงรุก เสริมบทบาท วัด ประชารัฐ สร้างสุข ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 22 พ.ค. 66  พระเทพเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี รองประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รองประธานอนุกรรมการโครงการรัฐประชารัฐสร้างสุข ได้ร่วมเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ตามหลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ระหว่างวันที่ 22 -25 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

พระเทพเสนาบดี เปิดเผยว่า การอบรมในคร้ังนี้ เป็นความตั้งใจที่จะเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาในการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า การสอนให้รู้จักการพึ่งพาตนเองตามหลักทฤษฎี 9 ขั้นของในหลวงรัชกาลที่ 9  สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงที่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ประธานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ

“ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี พวกเราทำเรื่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยมานานแล้ว วันนี้ปลัดเก่ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดึงภาคศาสนา นิมนต์พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้กับสังคม ให้กับประเทศชาติ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่คณะสงฆ์ไม่เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมโครงการดี ๆ แบบนี้  แม้คณะสงฆ์จังหวัดอื่น ๆ  ก็ควรเข้ามา  สำหรับการอบรมมีทั้งหมด 4 วัน คิดว่าตลอด 4 วันนี้ นอกจากคณะสงฆ์ได้เติมเต็มความรู้แล้ว ได้รู้จักได้ผูกมิตรกันมากขึ้น ระหว่างผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายอื่น ๆ  การทำงานในอนาคตก็มีความคล่องขึ้น สำหรับอาตมาสนใจศาสตร์ของพระราชานานมาแล้ว ในโรงเรียนวินิตศึกษา 2 ที่อาตมาดูแลอยู่ก็ทำศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม นี้ ได้เชิญปลัดเก่งไปดูงานด้วยเพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียน พร้อมกับนั้นจะให้ปลัดเก่งถวายต้นไม้ให้กับเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดอีก 11 อำเภอ ตามนโยบาย 1 คน 1 ต้นไม้ของกระทรวงมหาดไทยและของคณะสงฆ์ไปสร้างความร่มรื่นร่มเย็นให้เกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรีด้วยเช่นกัน..”

พระเทพเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ถือว่าเป็น “พระสังฆาธิการ” ระดับเจ้าคณะจังหวัดรูปแรกของคณะสงฆ์ไทยที่เข้าอบรมตามหลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลง “MOU” ที่มหาเถรสมาคมได้ทำไว้กับกระทรวงมหาดไทย

Leave a Reply