มส. แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ” หลายตำแหน่ง

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม  โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม รายละเอียดในส่วนว่าด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ มีดังนี้

     ๑. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ  เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

     -พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ) ฉายา เขมิโก เอายุ ๔๘ พรรษา ๒๘ วัดศรีจันทร์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรองเจ้าคณะอำเภอกระนวน ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ที่กับกำดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะ

     ๒. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

     -พระครูปริยัติวราภิรักษ์ (วรวิทย์) ฉายา วรวิชฺโช อายุ ๗๐ พรรษา ๕๐ วัดหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองอีบุตร และเจ้าคณะอำเภอห้วยผึ้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรูปที่ ๓

     -พระครูจันทธรรมานุวัตร (มะลิ) ฉายา จนฺทโชโต อายุ ๖๗ พรรษา ๔๕ วัดห้วยสีทน ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธ์ จังหวัดกาพสินธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดห้วยสีทน และเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะ

     ๓. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ  เรื่อ การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๖ ตำแหน่ง ดังนี้

     -พระศรีรัตโนบล (สุริโย) ฉายา อุตฺตมเมธี อายุ ๕๓ พรรษา ๓๑ วัดวารินทราราม ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวารินทราราม และเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรูปที่ ๓

     -พระครรูเวตวันวรกิจ (จรัส) ฉายา สารธมฺโม อายุ ๖๖ พรรษา ๔๕ วัดเวตวันวิทยาราม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเวตวันวิทยาราม และเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรูปที่ ๔

     -พระครูวีรวรานกูล (ประมาณ) ฉายา จิตวีโร อายุ ๖๐ พรรษา ๓๘ วัดพระโต ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระโต และเจ้าคณะอำเภอนาตาล ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรูปที่ ๕

     -พระครูอรุณธรรมโกศล (อุทัย) ฉายา เตชพโล อายุ ๕๙ พรรษา ๓๖ วัดป่านาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่านาเยีย และเจ้าคณะอำเภอนาเยีย ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรูปที่ ๖

     -พระมหาบุญเฮ็ง ฉายา ปญฺญาสิริ อายุ ๕๒ พรรษา ๓๑ วัดคำเขื่อนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดคำเขื่อนแก้ว และเจ้าคณะอำเภอสิรินธร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรูปที่ ๗

     -พระครูวีรวงศ์บรรหาร (เวที) ฉายา อตฺตทนฺโต อายุ ๕๗ พรรษา ๓๓ วัดทุ่งศรีเจริญ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเจริญ และเจ้าคณะอำเภอสว่างวีระวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะ

    ๔. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้

    -พระศรีธรรมาภรณ์ (บุญทัน) ฉายา รตนวณฺโณ อายุ ๖๑ พรรษา ๕๑ วัดทุ่งสว่าง ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง และเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นรูปที่ ๓

    -พระครูวรธรรมคณารักษ์ (นิคม) ฉายา สีลสํวโร อายุ ๗๕ พรรษา ๕๔ วัดดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดดวนใหญ่ และเจ้าคณะอำเภอวังหิน ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นรูปที่ ๔

     -พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์ (กิตติศักดิ์) ฉายา ฐิตฺธมฺโม อายุ ๖๓ พรรษา ๔๒ วัดสว่างวารีรัตนาราม ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นรูปที่ ๕

     -พระครูศรีโพธาลังการ (แสวง) ฉายา พุทฺธิญาโณ อายุ ๕๓ พรรษา ๓๓ วัดโพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์น้อย และเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะ

 

 

ที่มา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply