“เจ้าคุณธงชัย” เทศน์ “หลักธรรมกับการพัฒนาประเทศในยุค Disruption”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 ที่ห้องอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหารัชมังคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ปาฐกถาธรรมเรื่อง “หลักธรรมกับการพัฒนาประเทศในยุค Disruption”

ในโอกาสที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการ “มูลนิธิต่อต้านการทุจริตพบสื่อ สร้างกระแสต้านโกง และร่วมแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ (ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต) ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ”

Leave a Reply