พ่อเมืองคอน “สุดปลื้ม!!  กลุ่มเป้าหมายถังขยะเปียกลดโลกร้อน ดำเนินการแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นย้ำ ต้องทำต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้

วันที่  28 มิ.ย. 66 นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยผู้ทวนสอบจากคณะผู้ประเมินภายนอก (VVB) นำโดยนายมโน สมุทระประภูต จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่เป้าหมาย

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า คณะผู้ประเมินภายนอก (VVB) โดยบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 2 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอพระพรหม ในหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม ในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 โดยกำหนดเป้าหมายการทวนสอบตามโครงการฯ จำนวน 42 ครัวเรือน เข้าทวนสอบจริง จำนวน 45 ครัวเรือน มากกว่าเป้าหมาย 3 ครัวเรือน พบว่า ทุกครัวเรือนได้มีการติดตั้งและใช้งานถังขยะเปียกลดโลกร้อนจริงทั้งหมด โดยผลจากการลงพื้นที่ทวนสอบของคณะผู้ประเมินภายนอก (VVB) พบว่าทุกครัวเรือนได้มีการติดตั้งและใช้งานถังขยะเปียกลดโลกร้อนจริงทั้งหมด

“จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวทางและแผนปฏิบัติการที่กำหนด โดยให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อช่วยลดขยะที่ต้นทาง ลดภาระทางงบประมาณของท้องถิ่นในการจัดการขยะ และยังช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทำให้ลูกหลานของเราได้อยู่อาศัยในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน” ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวเน้นย้ำ

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่ออีกว่า ผลที่ได้รับจากการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน นอกเหนือจากการช่วยสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วนั้น คือ การมีรายได้จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจกลับคืนสู่ท้องถิ่น โดยปรากฏอย่างชัดแจ้งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 จังหวัดนำร่องทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดลำพูน สมุทรสงคราม เลย และอำนาจเจริญ ได้ประกาศความสำเร็จจากการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายประเทศไทยที่ยั่งยืน (MOI’s Success on Food Waste Management for Climate Action and a Commitment to Sustainable Thailand) โดยท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เป็นประธานการประกาศความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และคุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนหน่วยงานใน UN ร่วมพิธีดังกล่าว

นายมโน สมุทระประภูต ผู้ประเมินภายนอก (VVB) จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย กล่าวว่าขอชื่นชมการบูรณาการการทำงานของกระทรวงมหาดไทย ที่ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชน โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อ change for good ไปสู่วิถีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเป็นวิถีชีวิตแบบ New Normal และการเป็นพลเมืองที่ดีของโลกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในช่วงท้ายว่า  การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนนี้สะท้อนถึงการบูรณาการร่วมกับ อถล. และ อสม. อย่างแข็งขันในการเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถตอบข้อซักถามของ VVB ได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยและแสดงถึงประโยชน์ของการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างรอบด้าน และทางจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจะสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และเป็นนโยบายสำคัญที่เราทุกคนจะช่วยกันและดำเนินการขยายผลเพื่อจะรักษาโลกใบเดียวนี้อย่างยั่งยืนสืบไป

Leave a Reply