ครม.ไฟเขียวตั้ง “สิปป์บวร แก้วงาม”นั่งผอ.สำนักพุทธฯคนใหม่

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบ/อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หลายตำแหน่งอาทิ

(1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ราย คือ 1.นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง และ 2.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 2 ราย คือ 1. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2. น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

(3) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอแต่งตั้ง นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

(4) กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 290,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว

(5) ครม. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 6 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ประธานกรรมการ 2. พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ (ด้านความมั่นคง) 3 นายปณิธาน วัฒนายากร กรรมการ (ด้านการต่างประเทศ) 4.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการ (ด้านการศึกษา) 5.นายเชื่อง ชาตอริยะกุล กรรมการ (ด้านเศรษฐกิจ) 6.นายดลเดช พัฒนรัฐ กรรมการ (ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2564

Leave a Reply