สมาคมการค้าไทย – เมียนมา รุกคืบจับคู่ค้ากับนักธุรกิจรัฐมอญ

      เมื่อวันที่ 20 -22 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมานี้ ที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก มีการประชุมเหมือนกันชื่อว่าการประชุม “นานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย ครั้งที่ 5 ภายใต้การดำเนินการของ  LIMEC

       LIMEC หมายถึง Luangprabang-Indochina-MawlamyineEconomicCorridor คือ การรวมตัวกันของของภาคเอกชนอันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย สปป.ลาว และสหภาพเมียนมา ซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และเส้นทางคมนาคมติดต่อกันได้  โดยประเทศไทย คือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 “อินโดจีน” ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก ส่วนของ สปป.ลาว ได้แก่ แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และสหภาพเมียนมา ได้แก่ รัฐกระเหรี่ยง รัฐมอญ

      LIMEC จึงเป็น ระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ซึ่งเป็นแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงเมืองที่สำคัญจากสมาชิกทั้ง 3 ประเทศเข้าด้วยกัน ได้แก่ หลวงพระบาง ประเทศไทย และเมาะลำไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา โดยจะมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ 5 ด้านคือ  “การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์”  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการทำธุรกิจ มีการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า บริการ ผู้คน เงินทุนและสารสนเทศ ระหว่างกันและกัน อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันของประชาชนในทุกเมืองของสมาชิกในทั้ง 3 ประเทศ

       ในการประชุมคราวนี้ มีการจับคู่ค้า เซ็น MOU เพื่อลงทุนร่วมกันหลายคู่ด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ สมาคมการค้าไทย – เมียนมา และสมาคมผู้ประกอบการค้ารัฐมอญ ประเทศเมียนมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือ  5  เรื่องด้วย

  1. ร่วมมือกันจัดตั้งสำนักงานกลางทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือ 5 ด้านของระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC)

  2. เป็นตัวแทนในการประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการหรือช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุน การค้า การซื้อขายสินค้า ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบของประเทศนั้น ๆ

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดูงาน จัดการสัมมนา ระหว่างผู้ประกอบการทั้ง 2 องค์กร ปีละจำนวน 2 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพตามความเหมาะสม

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในทุกมิติ รวมทั้งและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จับคู่การค้า การลงทุนร่วมกัน หรืออำนวยความสะดวกระหว่างผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ

       สำหรับนักลงทุนไทย หากต้องการจะไปลงทุนที่ประเทศพม่า หรือกำลังหาช่องทางขยายการค้า จะไปขายสินค้า ไม่รู้จะพึ่งพาองค์กรไหน ที่พอไว้ใจได้ สามารถติดต่อสอบถามสมาคมการค้าไทย -เมียนมาได้ ที่เบอร์ 082-205-4799,086-344-9902

 

Leave a Reply