หวั่นพระถูกข้อหารุกป่า! พศจ.ขอนแก่นแจ้งเจ้าสำนักที่พักสงฆ์ ขอตั้งวัด-ผ่อนผันภายใน 7 ก.ย.นี้

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนที่พักสงฆ์ในพื้นที่ เร่งยื่นความจำนงค์จัดตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายและขอผ่อนผันการใช้พื้นรัฐภายใน 7 กันยายน 64 นี้ตามระยะเวลาที่ผ่อนผัน หวั่นถูกข้อหารุกป่า

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสำราญ  รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าจากตรวจสอบในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นในส่วนรับผิดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบถึงการจัดตั้งวัด ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นพบว่า มีหลายแห่งยังไม่ได้มีจัดตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลายแห่งที่เป็นเพียง ที่พักสงฆ์ทั้งที่ มีการตั้งมานานโดยในส่วนของชาวบ้าน จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำวัด เพื่อปฏิบัติธรรมตามประเพณีพื้นบ้าน เท่านั้น แต่ยังไม่มีการขอจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และบางแห่ง ยังมีการสร้างในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นของรัฐ ที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายฐานบุกรุกพื้นที่ป่า

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางรัฐบาลจจึงมีนโยบายที่จะเร่งรัดดำเนินให้มีการจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่จะทะนุบำรุงศาสนาเป็นเป็นไปตามหลักศาสนาทางภาครัฐจึงเสนอให้มีการดำเนินการผ่อนปรนให้กับที่พักสงฆ์ ให้เร่งรัดดำเนินยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าให้ถูกตามกฎหมาย ทั้งนี้หากที่พักสงฆ์ใดที่ยังไม่ยื่นคำขอ  ขอให้แจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 7 กันยายน 2564  นี้ เพื่อจะนำเสนอต่อการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดนคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์    ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563     จึงขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน 180 วัน ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมิติเห็นชอบ (ภายในวันที่ 18 ธันวาคม  2563)โดยพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ตามมติดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1 . พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2. พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

เบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้รับการรายงานเข้ามาตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วกว่า 520 รายชื่อ  ต่อมากรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐว่า หน่วยงานในสังกัดที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตจำนวนมากไม่สามารถยื่นคำขอได้ทันกำหนด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน จึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ไปอีก 120 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ( สิ้นสุดการยื่นคำขอวันที่ 7 กันยายน 2564 )
 
ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 120 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาต ฯ ครั้งนี้แล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐใด เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืน ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงขอให้ทางสำนักสงฆ์ที่ยังไม่ยื่นขอจัดตั้งวัดให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้องก่อนวันที่ 7 กันยายน นี้

Leave a Reply