ด่วน! กก.สภามหาจุฬาฯลาออก..เซ่นกฎเหล็ก ป.ป.ช.

เมื่อวานนี้ (วันที่ 27 พ.ย. 61)  ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ แหล่งข่าวระดับสูงแจ้งว่า ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 2 ท่าน คือ หนึ่ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม และ สอง   รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล   

การลาออกจากกรรมกาสภามหาวิทยาลัยทั้ง 2 ท่านนี้คาดว่าเกิดจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ของ ป.ป.ช.ที่ประกาศให้พระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเว้นสมเด็จพระสังฆราช ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติให้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวในตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัย, ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า, รองประธานสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า เนื่องจากเป็นตำแหน่งใหม่ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยขยายเวลาเพิ่มจากเดิม 30 วัน มีผลบังคับใช้วันที่ 2 ธ.ค. 2561 เพิ่มอีก 30 วัน รวมเป็น 60 วัน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ม.ค. 2562

อย่างไรก็ตาม การขยายเวลาในครั้งนี้ จะทำให้ผู้มีตำแหน่งตามที่ ป.ป.ช.ประกาศขยายเวลาทั้ง 2 ครั้ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายหลังประกาศมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 31 ม.ค.2562

แหล่งข่าวคนเดิมชี้แจงว่า การลาออกจากการเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ และ รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล  รอยืนยันหนังสืออย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกครั้ง..

 

Leave a Reply