ศูนย์อาเซียนศึกษา “มจร” ร่วมเวทียูเอ็น ถกหาแนวแก้ขัดแย้งรุนแรงทางศาสนาในอาเซียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ร่วมงานอภิปราย ให้ความเห็นและถกประเด็นสถานการณ์พุทธศาสนาในประเทศไทย จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทางศาสนาในประเทศไทยและอาเซียนภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กร

โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมดังนี้ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร.,พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร., พระมหาพงษ์ถาวร ดวงแก้ว (ผู้แทนกลุ่มคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่) ,พระมหาธีรภัทร ญาณธีโร, พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที และนางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ เข้าร่วมการประชุม ในการนี้มีผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูต ผู้แทนคณะองค์การสหประชาชาติ (UN) และนักวิชาการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ สำนักงานสหประชาติ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply