Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
ขอนแก่นน้อมนำแนวพระราชดำริ"กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" Kick off 45 วัน ปลูกผักสวนครัว สมุนไพรต้านภัยโควิดพร้อมกัน 26 อำเภอ - TheBuddh.com

ขอนแก่นน้อมนำแนวพระราชดำริ”กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” Kick off 45 วัน ปลูกผักสวนครัว สมุนไพรต้านภัยโควิดพร้อมกัน 26 อำเภอ

จังหวัดขอนแก่น : เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม Kick off ปฏิบัติการ 45 วัน ปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID – 19 พร้อมกัน 26 อำเภอ ควบคู่กับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการ 45 วัน ปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID – 19 พร้อมกันทั้ง 26 อำเภอ ซึ่งมีเป้าหมายการปลูกผักสวนครัว ครัวเรือนละไม่น้อยกว่า 10 ชนิด พร้อมจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนให้หลากหลายในพื้นที่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตามโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารได้อย่างยั่งยืน จำนวน 26 จุด โดยมีนายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ 19 พอเพียง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรม Kick off ปฏิบัติการ 45 วัน ปลูกผักสวนครัวที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทั้ง 4 ท่าน ร่วมกิจกรรม Kick off พร้อมกัน ณ จุดดำเนินการนำร่องในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมแพ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอบ้านแฮด และอำเภอเขาสวนกวาง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการที่นำไปสู่การปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ตอกย้ำการประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ภายใต้แนวคิด “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน เพื่อคนไทยกว่า 69 ล้านคน ร่วมกับสหประชาชาติ “โลกนี้เพื่อเรา” ซึ่งจะเป็นการ Change for Good ที่สามารถลดรายจ่าย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้นำชุมชน หมู่บ้านนำไปแจกจ่าย และขยายผลตามเป้าประสงค์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย

นายไกรสร กองฉลาด กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดพื้นที่ Kick off ปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ของแต่ละอำเภออำเภอละ 1 แห่ง รวม 26 จุดดำเนินการซึ่งประกอบด้วย จุดที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ 19 พอเพียง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 2 พื้นที่สาธารณะชุมชน หนองโสกก้องฝายใหม่ บ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 3 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาบ้านโนนธาตุ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 4 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองแซง บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 5 ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” นายแปลงชัย โห้หนู บ้านห้วยยางศรีวิไล หมูที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 6 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านโคก/วัดป่าประชาอุปถัมภ์ บ้านหนองชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 8 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฝาง บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 9 วัดนายเขมาราม บ้านหนองคา หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 10 บริเวณรอบสระน้ำชุมชน บ้านเปือยน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 11 กลุ่มปลูกผักเกษตรผสมผสานบ้านโนนขามแป บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 12 วัดแก้วสว่าง บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 13 แปลงครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา นางสาวพรชนก ขัวโคตร บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 14 วัดโนนงาม บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 15 แปลงผักหลังที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 16 พื้นที่สาธารณะ/วัด บ้านโคกสง่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 17 พื้นที่สาธารณะ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 18 ศูนย์เรียนรู้เกษตร ศพก. บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 19 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 20 วัดเรไร บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 21 แปลงผักบ้านนายอำเภอหนองเรือ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 22 แปลงผักรวมของหมู่บ้าน บ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 23 หนองช้างตาย บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 24 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 25 แปลงผักรวมของหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 26 ศูนย์เรียนรู้โคกกลางแปลงสาธารณะ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3, 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวทิ้งท้ายว่า จังหวัดขอนแก่นมีความตั้งใจที่จะ Change for Good ในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งหลังจากวันนี้จังหวัดขอนแก่นจะปฏิบัติการตามแผนการ 45 วัน ต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงที่ 1 (22 ต.ค. – 9 พ.ย.) ช่วงเตรียมการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วโดยผู้นำต้นแบบ และนักพัฒนา 3 ประสานได้เตรียมการพัฒนาพื้นที่สำหรับปลูกผักสวนครัว และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ช่วงที่ 2 (10 – 20 พ.ย.) ขยายผลให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ว่า ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหารของทุกหมู่บ้าน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการใข้กลไกผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชน ช่วงที่ 3 (21 – 30 พ.ย.) ขยายผลไปสู่เยาวชนลูกหลาน โดยการนำหลักพลัง “บวร บรม ครบ” มาใช้ ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์บก และสัตว์น้ำ เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ในด้านความมั่นคงทางอาหารให้แก่เด็กและเยาวชน และช่วงสุดท้าย (1 – 5 ธ.ค.) เป็นช่วงกิจกรรมการ ประเมินผลความสำเร็จ พร้อมถอดบทเรียนจากการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 26 อำเภอ และจัดกิจกรรม “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักให้กัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขยายผลสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมเน้นย้ำให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารได้อย่างยั่งยืน ให้แต่ละครัวเรือนมีผักสำหรับกิน แจกจ่าย และแบ่งปันกันตลอดทั้งปี ควบคู่กับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุของการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน สำหรับท่านใดที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม Kick Off ในวันนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ 45 วัน ปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID – 19 ของจังหวัดขอนแก่น ด้วยกันได้ ง่าย ๆ เพียงปลูกผักสวนครัวจะเป็นในลักษณะใดก็ได้ ทั้งปลูกในสวน ในกระถาง หรือในคอนโด เพราะเป้าหมายที่แท้จริง คือ การลดรายจ่ายด้วยการพึ่งตนเอง สร้างความมั่นคงให้แก่ครัวเรือน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จนเกิดการพัฒนาและขยายผลจากระดับครัวเรือนไปยังระดับชุมชน หมู่บ้าน และระดับที่ขยายใหญ่ขึ้นต่อ ๆ ไป นำไปสู่ความมั่นคงแข็งแรงของประเทศไทยในทุกมิติอย่างยืนสืบไป

CR.เพจกระทรวงมหาดไทย PR

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/thebuddh/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35