วธ.เปิด “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์” คึกคัก ขนผลงานเด่นมากกว่า 50 ชิ้น ต่อยอด “เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม” ณ สยามพารากอน

วันที่ 4 ธันวาคม 2564  วานนี้เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 1 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,  ดร.ธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์,พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้บริหารกองทุนสื่อสร้างสรรค์และผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสื่อสร้างสรรค์ที่ได้รับผลงานมาจัดเป็นนิทรรศการมากกว่า 50 ชิ้นมาร่วมจัดแสดง พร้อมกันนี้บนเวทีมีการจัดแสดงการบรรเลงดนตรี,การแสดงละครต่าง ๆต่อด้วย การเสวนาเรื่อง “ผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์”

นายอิทธิพล คุณปลื้ม  ได้กล่าวว่า  นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 จวบจนปัจจุบัน ก็เป็นเวลาร่วม 7 ปี แล้ว ที่ประเทศไทยได้มีแหล่งทุนสำหรับสนับสนุนผู้ผลิตสื่อน้ำดี ในการสร้างสรรค์สังคม

” ระยะเวลา 7 ปี หากเปรียบกับชีวิตมนุษย์ ก็อาจเปรียบได้กับชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่ง ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและเติบโตไปสู่การเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ถือเป็นช่วงชีวิตแห่งการเรียนรู้ ปรับตัว และทำความรู้จักเพื่อนใหม่ เช่นเดียวกันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลงานและความสำเร็จของกองทุน ที่ทุกท่านได้มาร่วมเป็นประจักษ์พยาน ณ งานมหกรรมแห่งนี้ คือหมุดหมายสำคัญแห่งการเจริญเติบโตของกองทุน ผ่านกระบวนการ “เรียนรู้” “ปรับตัว” และ “ขยายเครือข่าย”  การใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก หรือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีวัมนธรรมเข้าไปมีส่วนร่วม  คือ การวางรากฐานของการพัฒนาประเทศ ให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงตลอดจนมีการกระจายรายได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่องที่สมควรสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้ในทันที เพราะต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็น Soft Power ที่ทุกสังคมและชุมชนมีพร้อมอยู่ในมืออยู่แล้ว..”

ในขณะที่ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เปิดเผยว่ากองทุนฯ ได้กําหนดจัดงาน มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนฯ ก้าวสู่ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564   ณ ลานแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายในงานมหกรรมดังกล่าว มีนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมการแสดง การเสวนา เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานความคิดสร้างสรรค์ หลากหลายมิติ ทั้งงานกิจกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม งานผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้รับทุน ผู้รับจ้าง ภาคีเครือข่าย  รวมถึงโครงการ ภายใต้การดําเนินงานของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 รวมกว่า 50  ผลงานสร้างสรรค์

“วัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงเปิดพื้นที่สาธารณะ ขยายช่องทางการสื่อสาร สร้างเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับประชาชนที่สนใจการผลิตและการ ดําเนินการเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้ผลิตสื่อในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง”

ดร.ธนกร กล่าวต่อเพิ่มเติมอีกว่า  การจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังกล่าว “เป็นการขยายผลต่อยอด ‘สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม’ เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี อันนําไปสู้การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร ให้เกิดมีนิเวศสื่อที่ดียิ่งขึ้น สําหรับเด็ก, เยาวชน และประชาชน  ก้าวสู่ในวงกว้าง ในท้ายที่สุด สำหรับผู้สนใจท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนสื่อสร้างสรรค์ เรามีทั้งการอบรมการเขียนข่าว,การเขียนโครงการของงบกองทุน อยากให้ประเทศไทยปลอดจาก สื่อปลอม สื่อรุนแรง เพราะสื่อมีบทบาทต่อวิถีชีวิตคนไทยในทุกระดับชั้น สำหรับผู้สนใจมาชมผลงานเด่นสื่อสร้างสรรค์ มาชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 ธันวาคมนี้”

Leave a Reply