อดีตพระพรหมสิทธิ มอบ “เจ้าคุณเบลเยี่ยม”  วัดไทยธรรมาราม ร่วมประชุมโต๊ะกลมพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ณ ประเทศกัมพูชา

วันที่ 15 ธ.ค. 65   ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีงานประชุมโต๊ะกลมพุทธศาสนิกสัมพันธ์ในเขตภาคพื้นทะเลจีนใต้ ปีที่ 7 “2022 South China Sea Buddhism Roundtable : Phnom Penh Forum”

พระอาจารย์ยิ่งซุ่น (พระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุสิฐ) รองประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน เจ้าอาวาสวัดหงฝ่าซือ ในฐานะประธานจัดงาน “2022 South China Sea Buddhism Roundtable : Phnom Penh Forum ได้นิมนต์ผู้นำพระสงฆ์และเชิญผู้นำชาวพุทธ มากกว่า 15 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อความตกลงร่วมมือของชาวพุทธภายใต้หัวข้อ “New Hope, New Vision – Building a New Future Together” และได้รับเกียรติจากสมเด็จพระสังฆราชคณะสงฆ์มหานิกายกัมพูชา เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานประชุม และสมเด็จพระสังฆราชคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายกัมพูชาเป็นรองประธานกล่าวสุนทรพจน์

โดยพระอาจารย์ยิ่งซุ่น (Yin shun) ศิษย์เอกของธรรมาจารย์เปิ่นฮวน (Ben Huan) อดีตประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน ซึ่งเป็นสหธรรมิกกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้นิมนต์อดีตพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ในเขตภาคพื้นทะเลจีนใต้ ในครั้งนี้ ซึ่งอดีตพระพรหมสิทธิได้มอบให้ พระราชวิสุทธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยธรรมาราม ประเทศเบลเยียม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, ที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป นำคณะสงฆ์ประกอบด้วย 1.พระครูสิริธรรมประทีป ประธานสงฆ์วัดพุทธาราม เมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ, รองเลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ 2.พระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ที่ปรึกษาประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม สาธารณรัฐประชาชนจีน 3.พระครูสิทธิสรกิจ ที่ปรึกษาประธานสมาคมวัดพุทธาราม เมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ และ 4.พระครูธรรมธรกฤษณัฐ สิทฺธิญาโณ พระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เป็นผู้แทนร่วมประชุมเพื่อสืบสานงานศาสนสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธนานาชาติ

สุนทรพจน์ตอนหนึ่งของพระอาจารย์ยิ่งซุ่นได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือของชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธในภูมิภาคทะเลจีนใต้ ที่จะปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนาผ่านมิตรภาพความร่วมมือกันภายใต้วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หลากหลายและโดดเด่น ให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาเพราะความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบในการสร้างมิตรภาพ ช่วยลดความขัดแย้ง นำไปสู่การยอมรับและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ

ทางด้าน พระราชวิสุทธิวิเทศ (วิสุทธิ์ โชติญาโณ) ได้ชวนที่ประชุมให้ตระหนักถึงผลกระทบจากโรคติดต่อโควิด-19 และสงครามระหว่างประเทศ ซึ่งมีส่วนขยายความหวาดกลัว ความทุกข์ยาก ความไม่ปลอดภัย และความขัดแย้งไปทั่วโลก ว่าธรรมดาที่ความทุกข์เดิมไม่ทันจางหาย ความทุกข์ใหม่ก็คืบคลานเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ว่า “สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์” โดยขอให้ทุกท่านร่วมมือกันสร้างสันติสุข ความกลมเกลียว ความปลอดภัย ความเจริญงอกงามและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ New Hope, New Vision – Building a New Future Together เป็นความหวังและอนาคตที่สดใสตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานครั้งนี้

ในขณะที่ พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปฺุญโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ประธานองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้สื่อสารผ่านวีดีโอที่ประชุม ถึงความสำคัญของการมีวิสัยทัศน์ใหม่ สร้างความหวังใหม่ และสร้างอนาคตใหม่ร่วมกันให้กับโลกใบนี้ หลังช่วงวิกฤตโรคติดต่อโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยให้อาศัยหลัก สันติสุข สันติภาพ ด้วยสันติธรรม ภายใต้งานสัมมนาโต๊ะกลมย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และสติปัญญาในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขแก่ชาวโลก ซึ่งเริ่มจากกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงานที่มีความผูกพันธ์กันเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่สำคัญในการขับเคลื่อน จึงเป็นความประเสริฐอย่างแท้จริงภายใต้การนำของพระอาจารย์ยิ่งซุ่นที่จัดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้จนสำเร็จประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อผู้นำพระพุทธศาสนาแต่ละประเทศได้แสดงทัศนะและมีความเห็นตรงกันแล้ว จึงได้ลงนามรับรองปฏิญญาที่ได้จากการประชุมเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคมโลกร่วมกันต่อไป..

Leave a Reply