สมเด็จพระสังฆราชประทานโอวาท บัณฑิต’มจร’ประจำปี 2562 จำนวน 4,569 รูป/คน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดพิธีประสาทปริญญาครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับซึ่งมีบรรพชิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 4,569 ทั้งสิ้น และในปีนี้มีผู้เข้ารับจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,399 รูป/คน พร้อมมอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ กว่า 88 รูป/คน ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2562นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร ในพิธีสาทประปริญญา ประจำปี 2562 เป็นวันแรก โดยมีพระธรรมปัญญบดี นายกสภามหาวิทยาลัย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสตรบัณฑิตใหม่จากทั่วประเทศและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากถวายการต้อนรับ

สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานโอวาทความว่า “นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตใหม่และสาธุชนทุกท่าน ขอแสดงมุทิตาจิตด้วยใจจริงแด่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและความวิริยะอุตสาหะของคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ท่านทั้งหลายได้ชื่อโดยสมมติว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ในสัพพวิชาโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาเพื่อนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร ท่านจึงเป็นบุคคลที่สมควรแก่การเข้าใกล้ควรคบหาสมาคม

อย่างไรก็ตามท่านที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะได้เป็นบัณฑิตตามนัยยะแห่งพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทุกคน เพราะฉะนั้น ในเมื่อท่านถูกเรียกว่าเป็นบัณฑิตโดยสมญานามแล้ว ก็ขอให้ท่านใช้ถ้อยคำนี้เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจ เร่งขวนขวายพัฒนาตนให้มีปัญญาเพิ่มพูนขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง อย่าให้ใครปรามาสได้ว่าท่านไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่า อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา แปลความว่าบัณฑิตย่อมฝึกตน

จึงขอบัณฑิตทุกคนจงฝึกตนให้เข้มแข็งสามารถต่อสู้เอาชนะกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ที่จรเข้ามาก่อกวนจิตใจอยู่ทุกขณะ เร่งลดละบาปอกุศลทุกชนิด เพื่อจักได้บรรลุถึงซึ่งความเป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาควรแก่การคบหาและเข้าใกล้ของเพื่อนร่วมสังคมนี้ยิ่งยิ่งๆ ขึ้นไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยประกอบกับความที่มีดวงจิตใจอันหนักแน่นมั่นคงในคุณธรรม จงอํานวยผลอันยิ่งใหญ่คือความงอกงามไพบูลย์ในชีวิต ของบัณฑิตใหม่ทุกรูปทุกคน และขอให้ท่านทุกท่านที่มาประชุมกันพร้อมกัน ณ ห้องประชุมนี้จงประสบความสุขสวัสดีโดยทั่วกันด้วยเถิด ขออำนวยพร”

Leave a Reply