สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต’มจร’ประจำปี 2562 จำนวน 4,569 รูป/คน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดพิธีประสาทปริญญาครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับซึ่งมีบรรพชิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 4,569 ทั้งสิ้น และในปีนี้มีผู้เข้ารับจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,399 รูป/คน พร้อมมอบปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ กว่า 88 รูป/คน ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2562นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร ในพิธีสาทประปริญญา ประจำปี 2562 เป็นวันแรก โดยมีพระธรรมปัญญบดี นายกสภามหาวิทยาลัย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสตรบัณฑิตใหม่จากทั่วประเทศและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากถวายการต้อนรับ

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพระสงฆ์มาศึกษาเล่าเรียนที่ยังครองเพศบรรพชิตมาก นอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์ในหลายประเทศมาศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทั้งหลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรภาษาไทย มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก รวมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 20,129 รูป,คน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโอกาส สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย อายุเกินมาตรฐานก็สามารถสมัครเรียนได้
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาเป็นจำนวนมากถึง 4,569 และมีจำนวนผู้เข้ารับปริญญาทั้งสิ้น 3,399 รูป/คน สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษาประจำปี 2561 ได้แก่ พุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) รุ่นที่ 64 จำนวน 3,399 รูป พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) รุ่นที่ 29 จำนวน 631 รูป/คน พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) รุ่นที่ 15 จำนวน 350 รูป/ คน

ปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งพระเถระจากในประเทศและประมุขสงฆ์จากต่างประเทศ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และยังมอบเข็มเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 88 รูป/คน

Leave a Reply