แน่นห้อง!ดร.พระธรรมโมลี เปิดโสเหล่…เสวนาวิชาการเรื่องAI

วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่หอประชุมอาคารพระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตสุรินทร์ พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นองค์ประธานและบรรยายนำในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “โสเหล่…เสวนาวิชาการ” เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ คิดแบบมนุษย์ได้แค่ไหน…?” ที่สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดขึ้นโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ศ.ดร.นิคม ลนขุนทด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มีหลักปรัชญาชีวิตของวิทยากร “หากคุณชื่อว่า ทำไม่ได้ สิ่งที่ผิดพลาดที่สุด คือ “คุณทำไม่ได้”ปาฐกถา หัวข้อ “AI: ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?”

 

 

ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมโสเหล่เสวนา “AI : ปัญญาประดิษฐ์คิดแทนมนุษย์ได้แค่ไหน” โดยผู้ร่วมโสเหล่เสวนา ประกอบด้วย พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. รอง.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน ประธานหลักสูตร รปศ. นายวิทยากร โสวัตรนักเขียนนักคิดอิสระ ดำเนินรายการโดย ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม. วิทยาเขตสุรินทร์ การนำเสนอมีความน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม เนื้อหาสาระเข้มข้น ตรงประเด็น หลากหลายมุมมอง

เป็นการโสเหล่เสวนาเชิงวิชาการที่สร้างบรรยากาศสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างมีสาระ นับเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคณาจารย์นิสิต นอกเหนือจากร่วมคิดวางแผนและช่วยกันจัดเตรียมความพร้อมของกิจกรรมแล้ว ยังช่วยกันแบ่งเบางบประมาณ สนับสนุนด้านอาหารและค่าตอบแทนวิทยากร จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๕.๔๕ น. ปิดกิจกรรมอย่างเรียบง่าย โดยพระปลัดวัชระ วชิรญาโณ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวขอบคุณคณะทำงาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดถึงผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และนำบูชาพระรัตนตรัย เสร็จพิธีโดยสมบูรณ์

Leave a Reply