พระช่วยโยมลดโลกร้อน! วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ‘มจร’ เริ่มรณรงค์ ม.ไร้ถุงพลาสติก

พระช่วยโยมลดโลกร้อน! วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ‘มจร’ เริ่มรณรงค์ ม.ไร้ถุงพลาสติก หวังลดปัญหาขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 ส.ค.2562 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ได้ริเริ่มนโยบายลดปัญหาขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มขับเคลื่อนกิจกรรม “มหาวิทยาลัยไร้ถุงพลาสติก” ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้กิจกรรมมหาวิทยาลัยไร้ถุงพลาสติกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมงานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพราะการลดปัญหาขยะ จะเป็นการต่อลมหายใจให้กับสิ่งแวดล้อม พร้อมๆกับได้มอบอากาศที่สะอาดให้แก่ผู้คน

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร กล่าวว่า วิทยาลัยสงฆ์ตั้งเป้าภายในระยะเวลา 2 เดือน จะลดถุงพลาสติกภายในวิทยาลัยให้ได้ร้อยละ 90 ในเบื้องต้นได้มอบหมายองค์กรนิสิต เลือกผู้แทนนิสิตมาทำหน้าที่ สายตรวจขยะพลาสติก เพื่อทำหน้าที่รณรงค์ ให้ความรู้ คอยสอดส่อง ตักเตือนผู้นำขยะพลาสติกเข้ามาในวิทยาลัย พร้อมๆกับจะมีทีมประเมินผลอัตราการลดลงของขยะพลาสติกในวิทยาลัยเป็นระยะๆ

“ทั้งหมดทั้งมวลนอกเหนือจากการมุ่งตรงสู่การแก้ปัญหาขยะพลาสติกในวิทยาลัยสงฆ์แล้ว ยังเพาะบ่มจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาเพื่อสังคมให้แก่บุคลากรและนิสิตในสังกัดของวิทยาลัยด้วย” พระมหาบุญเลิศ กล่าว

Leave a Reply