เช็ครายชื่อพระสังฆาธิการ “มส” แต่งตั้งหลายตำแหน่ง

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม

โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

 ๑. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ แต่งตั้ง

พระครูประสิทธิ์ศีลคุณ กนฺตสีโล อายุ ๕๘ พรรษา ๓๘ เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม ตำบลในเมือง อำภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (ธ) ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธ)

 ๒. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ (ธ) ดังนี้

 – พระเทพวัชราภรณ์ (เฉลิม วีรธมฺโม) อายุ ๗๘ พรรษา ๕๘ วัดประชาบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)

 – พระครูวิธานธรรมโกวิท (บรรทาย ฐิตฺตธมฺโม) อายุ ๖๖ พรรษา ๓๓ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า (ธ) วัดอูนนา ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

 – พระครูสุวรรณศีลคุณ (ทองเปลี่ยน ฐิตปญฺโญ) อายุ ๕๗ พรรษา ๓๖ เจ้าคณะตำบลนาพึง (ธ) วัดบ้านน้ำเกลี้ยงศิริมงคล ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย (ธ)

 – เจ้าอธิการประสงค์ จารุธมฺโม อายุ ๗๐ พรรษา ๔๙ เจ้าคณะตำบลศรีวิไล (ธ) วัดป่าศรีชมภูพรญาณสังวราราม ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีวิไล (ธ)

 ๓. มติมหาเถรคมเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

 – พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ชินวํโส) อายุ ๗๙ พรรษา ๕๗ วัดบุณยประดิษฐ์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์และเจ้าคณะเขตบางแค ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

 – พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชลอ เตชปุญฺโญ) อายุ ๗๓ พรรษา ๕๓ วัดธรรมขันธ์ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดธรรมขันธ์ และเจ้าคณะอำเภอมโนรมย์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท

พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๑ รูป และอนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยในต่างประเทศ จำนวน ๓๘ รูป

 ๔. พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ รูป ดังนี้

    – พระครูกิตติธำรง อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ เจ้าอาวาสวัดบางเหรียง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาและเจ้าคณะอำเภอควนเนียง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอควนเนียง

    – พระครูกิตติธรรมานุรักษ์ อายุ ๗๘ พรรษา ๕๑ เจ้าอาวาสวัดเขารักเกียรติ ตำบลกำแพง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และเจ้าคณะตำบลท่าชะมวง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ

 

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply