“มมร” เตรียมจัดกิจกรรมเทศกาล “วันมาฆบูชา” พร้อมหล่อ “พระพุทธวิชชาจรณุตตมมงคล”

วันที่ 24 ก.พ. 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 6  มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม  พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย รองอธิการบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา เปิดเผยว่า  มมร มีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ด้วยกรอบแนวคิด “สจิตฺตปริโยทปนํ” Purification by Mindfulness: Exploring the Path to Inner Peace เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 66 ซึ่งสารสำคัญของกิจกรรมมีดังนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

วันที่ 3 มี.ค 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดกิจกรรม และประทานพระโอวาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ “พระพุทธวิชชาจรณุตตมมงคล” ขนาดหน้าตัก 51 นิ้ว เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐาน ณ อาคารปฏิบัติธรรม มมร และกล่าวสัมโมทนียกถาในประเด็นการจัดตั้งสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

จากนั้นมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติธรรม การพัฒนาจิตใจ และการสร้างสันติสุขในชาติ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และมีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สจิตฺตปริโยทปนํ : การทำจิตใจให้ผ่องใส ผ่านมุมมองพระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์” วิทยากรประกอบด้วย พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ วัดป่าสว่างบุญ (บุญล้อม) จ.อุบลราชธานี  ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์  แพทย์ด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินรายการโดย พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้เนื่องจากวันมาฆบูชาเป็นสำคัญของพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำหนดให้วันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ”  มมร โดยสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดให้มีการปฏิบัติธรรมบูชา โดยนิมนต์พระคุณเจ้าสายวัดป่ามาโปรด ทั้งใส่บาตร สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย ปฏิบัติกรรมฐาน อาทิ พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธมฺโม)  วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี  พระมงคลธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดทองเนียม พระครูสิริสุตวราภรณ์ (ประกอบ ธมฺมชีโว) วัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร เป็นต้น

ส่วนไฮไลท์สำคัญในที่ 6 มีนาคม 2566 นอกจากมีกิจกรรมภายในงานแล้ว ในช่วงใกล้ค่ำเวลา 17.00 น. พระเทพวัชรเมธี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา จากนั้นจะได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบอาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทได้ร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างกุศลถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมได้ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม หรือท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางก็สามารถร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbu.ac.th พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย  รองอธิการบดี มมร กล่าว

Leave a Reply