“จรถะ ภิกขเว”! คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศจัด “สังฆะประชาปันสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียง”

คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศสนองงาน “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” ขับเคลื่อนงาน “สาธารณสงเคราะห์เชิงรุก” จัดกิจกรรม “สังฆะประชาปันสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียง” นำเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และชาวบ้านเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเดือนละครั้ง ทั้งอำเภอจำนวน 163 ราย

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ตามที่ช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดที่ผ่านมา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ได้เมตตากล่าวคำพรประคองใจ ชโลมหัวใจของพุทธศาสนิกชน ความตอนหนึ่งว่า “ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ หากไม่มีทานคือการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก เราต่างเกื้อกูลกัน”นั้น

คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรม “สังฆะประชาปันสุขเพื่อผู้ป่วยติดเตียง” เมื่อขับเคลื่อนงาน “สาธารณสงเคราะห์เชิงรุก ภายใต้การนำของพระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ ได้นำเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และชาวบ้าน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเดือนละครั้ง ทั้งอำเภอ 163 ราย โดยวันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบแพมเพิส ข้าวสารอาหารแห้ง และสวดโพชฌังคปริตร ในพื้นที่ ตำบลหนองสังข์ – หันทราย จำนวน 10 ย

กิจกรรมนี้คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศได้ประสานงานสำรวจหาข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงจากสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ มีผู้ป่วยติด เตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 163 ราย

คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศจึงจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยทั้งอำเภอ เดือนละ 1 ครั้งต่อราย โดยมีเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสทุกวัดพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ร่วมออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยใน พื้นที่หมู่บ้านของตน กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริม “พลังบวร” โดยมีความร่วมมือจากคณะสงฆ์ อำเภออรัญประเทศ เจ้าคณะตำบลทุกตำบล เจ้าอาวาสทุกวัด สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)ในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชน ในเขตอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีกำหนดการที่จะออกเยี่ยมในทุกตำบล

กิจกรรมนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ ได้ร่วมกับฝ่ายบ้านเมือง ร่วมกันขับเคลื่อนงาน “สาธารณะสงเคราะห์” ซึ่งเป็น 1 ใน 6 งานหลักของคณะสงฆ์ไทย ทั้งยังได้ฟื้นความหมาย คำว่า “พลังบวร” ในการทำงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ด้วยความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง 4 ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในฐานะชาวพุทธเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Leave a Reply