“อว.” ประกาศให้ “มจร” และ “มมร” สังกัดกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาแล้ว

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง “การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” ลงนามโดยศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวนั้น กระทรวง อว. ได้จัดให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) สังกัดในกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา ซึ่งเป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งที่ได้จัดทำแผนพลิกโฉม โดยการประเมินศักยภาพและอัตตลักษณ์ของตนเองแล้วเสนอให้กระทรวง อว. พิจารณาลงนาม

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดเผยว่า อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ที่นำส่วนงานเข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดระดับปัญญาและคุณธรรมในทุกระดับ และทุกหลักสูตร กล่าวคือ วัดระดับของนิสิตปริญญาตรี โท และเอก ในหลักสูตรต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อจะทำให้เห็นธรรมชาติของปัญญาและคุณธรรมตามความคาดหวังของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนและสังคม

Leave a Reply