“สมเด็จพระสังฆราช” ยกย่องพระธรรมทูตไทยในต่างแดน ทรงย้ำขอให้ยึดมั่น 5 องค์ประกอบสำคัญ!!

วันที่ 9 มิ.ย. 67  พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้แทน มจร ที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 46/2567 กล่าวว่า ในวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตัน ณ Hilton Executive Meeting Center ภายใต้การดูแลของวัดไทยวอชิงตัน ดีซี  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ประธานในพิธีได้อ่านพระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สรุปสาระสำคัญมีความว่า “

“ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่พระธรรมทูตไทยได้เสียสละเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน ขอให้พระธรรมทูตทุกรูปพึงปฎิบัติตามองค์ 5 ประกอบด้วย จะพูดจะทำอะไรขอให้ถูกตามกาล ตามความจริง พูดให้อ่อนหวาน เป็นประโยชน์ และประกอบด้วยเมตตา..”

จากนััน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยให้กำลังใจ ให้การสนับสนุนงานพระธรรมทูตและให้ร่วมกันตระหนัก ดังนี้ ให้พระธรรมทูตยึดมั่นในพระธรรมวินัย กฎหมายและปฎิบัติศาสนกิจเพื่อสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันยกระดับศูนย์ข้อมูลพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นแบบอย่างพระธรรมทูตทั่วโลก ร่วมกันส่งเสริมปฎิบัติธรรมและประสานงานกับทุกภาคส่วนให้กว้างขวางขึ้น กำชับให้ร่วมกันรักษาศรัทธาให้มีอาจาระ สมณภาวะ เสขิยวัตรเพื่อยังศรัทธาให้เกิดขึ้น

นอกจากนั้นยังมี นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี กล่าวต้อนรับด้วย ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นั้น พระพรหมวัชรธีราจารย์ อธิการบดี มอบหมายให้ พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และนายสมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เข้าร่วมประชุม

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า ปีนี้การประชุมสมัชชาฯในครั้งนี้มีวัดในสังกัดในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุม จำนวน 125 วัด พระสงฆ์ประมาณ 380 รูป เป้าหมายหลักเพื่อการทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรอบปีที่ผ่านมา โดยใช้การวิเคราะห์ตามหลัก swot เพื่อแสวงหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ใขให้งานพระธรรมทูตให้เจริญก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายและอำนวยประโยชน์ให้มากที่สุด ในช่วงบ่ายเป็นการรายงานผลการปฎิบัติศาสนกิจและจำนวนพระที่จะจำพรรษาประจำปีเป็นรายวัด ส่วนการเสวนาแลกเปลี่ยนในงานพระธรรมูตนั้นส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาเพื่อจะได้พัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สำหรับวันที่ 9 มิถุนายน นั้นคณะสงฆ์ทั้งในสหรัฐอเมริกา ทั้งจากประเทศไทยและพระธรรมทูตไทยทั่วโลกจะได้ร่วมกันบิณฑบาตร เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล 100 ปีพระราชมงคลรังษี หรือหลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาสมัชาสงฆ์ฯ ในโอกาสมงคลในครั้งนี้

การประชุมสมัชชาฯและการฉลองอายุวัฒนมงคล 100 ปีหลวงตาชี ในครั้งนี้เป็นทั้งการประชุม การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการ งานบุญกุศล เป้าหมายเพื่อพระธรรมทูตไทยในต่างแดนจะได้ช่วยกัน ร่วมมือกันในการผลักดันกงล้อแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่หลายในต่างแดนให้มากขึ้น พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply