“แก้ปัญหาภัยแล้ง” ทีมอำเภอศรีสัชนาลัยร่วม 7 ภาคีเครือข่าย ขุดบ่อกักเก็บ สร้างความยั่งยืนให้แก่หมู่บ้าน

วันที่ 4 ก.พ. 67 นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ของอำเภอศรีสัชนาลัยว่า นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้ความสำคัญในการผลักดันให้ทุกอำเภอร่วมกันทำให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านยั่งยืน โดยอาศัยทีมอำเภอ/ตำบล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทีมบูรณาการจาก 7 ภาคีเครือข่าย อันประกอบด้วยภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ด้วยหลักการ 4 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์

นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวว่า หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) คือ หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหาร มีเป็ด ไก่ ปลา และผักที่มีการปลูกโดยใช้หลักเกษตรอินทรีย์ กล่าวคือมีการประยุกต์แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแปลง ทั้งน้ำและดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรต้นน้ำของอาหารที่เรากิน ความมั่นคงทางด้านเครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค และคนในชุมชนมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ แต่ละครัวเรือนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการเป็นหมู่บ้านยั่งยืนจะต้องมีระบบการดูแลจัดการหมู่บ้านในลักษณะคุ้ม ป๊อก หย่อมบ้าน ที่คนในชุมชนดูแลกันเเละกัน มีความรักใคร่สามัคคี มีน้ำใจต่อกัน ควบคู่กับการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการขยะ ทั้งการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการทำธนาคารขยะที่เป็นเเหล่งเงินทุนให้กับคนในชุมชน สิ่งสำคัญของการเกิดหมู่บ้านยั่งยืน คือ การมีแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับใช้ตลอดทั้งปี

“ที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมักประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนในพื้นที่ขาดน้ำดื่ม และน้ำเพื่อการอุปโภค รวมถึงน้ำที่ใช้ในการเกษตร จึงได้ร่วมกันหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภัยแล้ง โดยนายถนอม วงค์คำวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านโป่งตีนตั้ง ตำบลแม่สิน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ระดมเงินทุนจากการสนับสนุนและการร่วมกันบริจาค เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในหมู่บ้าน ด้วยการขุดบ่อน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการ และเกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำ” นายเอกสิฏฐ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ อำเภอศรีสัชนาลัยจะได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคชุมชน การขุดบ่อน้ำ ขยายผลจากหมู่ที่ 11 บ้านโป่งตีนตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยในการปลูกฝังให้คนในชุมชนอนุรักษ์ และมีการจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างถูกวิธี เนื่องในโอกาสวันดินโลก (World Soil Day) ด้วยแนวคิด ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน  และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน สอดคล้องตัวชี้วัดที่ 8 ของหมู่บ้านยั่งยืน คือ การมีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อีกด้วย

นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวในช่วงท้ายว่า อำเภอศรีสัชนาลัยมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะช่วยกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้การ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และในฐานะข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชสีห์ผู้ภักดีต่อเเผ่นดิน จึงต้องคิดแบบผู้นำ ที่ต้องทำก่อน รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Leave a Reply