เจ้าคุณประสาร แนะพรรคการเมืองเลือก “รัฐมนตรีดูแลพุทธ” ต้องมั่นคงในพระรัตนตรัย..”พระธรรมทูตทั่วโลก”จับตาใกล้ชิด??

วันที่ 25 พ.ค. 66  พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่ปรากฎรายชื่อคนโน้นคนนี้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและในทางปฎิบัติรัฐมนตรีท่านนี้ก็จะได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับ ดูแลและสั่งราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นในเรื่องนี้ภาพรวมดูจะไม่เป็นที่สนใจของผู้คนมากนักเมื่อเทียบกับข่าวใหญ่ที่พรรคการเมืองกำลังรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล อยู่ในขณะนี้ แต่สำหรับองค์กรพุทธ พระสงฆ์ และชาวพุทธส่วนหนึ่งกลับให้ความสนใจในเรื่องนี้มาก ให้ความสนใจว่าพรรคการเมืองพรรคใหนจะได้รับการจัดสรรให้รับผิดชอบงานด้านนี้และในขณะเดียวกันพรรคการเมืองนั้นจะคัดเลือกใครผู้ใดมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนงานทางด้านพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย

“ซึ่งในขณะนี่อาตมาได้เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 45/2566 ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษาคมนี้ ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของพระธรรมทูตไทยในโลกตะวันตกโดยมีพระสงฆ์จากทั้งในประเทศไทย พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล สายโอชิเนีย ยุโรป สแกนดิเนเวีย สิงคโปร์ เป็นต้น รวมทั้งเจ้าภาพคือพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา มาร่วมประชุมกว่า 300 รูป พระธรนมทูตส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจในเรื่องที่มีข่าวคราวถึงตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้เพื่อดูแลงานด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยื่งซึ่งก็ไม่ต่างจากพระสงฆ์ในประเทศไทย

จึงขอฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ด้วยว่า มิติทางด้านศาสนาและโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นยังมีความสำคัญกับวิถีชีวิต ความเป็นไปและความสงบสุขของประเทศเรา ขอให้มองศาสนาให้ถึงแก่น เห็นคุณค่าและเข้าให้ถึงหัวใจ ดังนั้นรัฐมนตรีที่จะมาดูแล นำพาขับเคลื่อนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปในทิศทางที่เหมาะสมนั้นคุณสมบัติควรจะต้องเป็นชาวพุทธที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มั่นคงในพระรัตนตรัยและมีสัมมาทิฎฐิด้วย” พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply