“สมเด็จธงชัย – อาจารย์เฉลิมชัย – อิทธิพล” ร่วมเปิดนิทรรศการศิลปะ “พุทธศิลปกรรมเชียงราย” ไอคอนสยาม

“สมเด็จธงชัย – อาจารย์เฉลิมชัย – อิทธิพล” ร่วมเปิดนิทรรศการศิลปะ “พุทธศิลปกรรม” หลักสูตรระยะสั้นในสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 ปลื้ม “เชียงรายเมืองศิลปะ”

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 17.39 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตรเมธีเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดนิทรรศการศิลปะ “พุทธศิลปกรรม” ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นในสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางศิลปินและผู้คนสนใจอย่างมากมาย โดยเฉพาะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานเปิด อยู่ร่วมงาน และชมนิทรรศการ นานกว่า 3 ชั่วโมง โดยมีนโยบายว่า อยากให้พระสังฆาธิการ โดยเฉพาะเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและวัดทุกวัด มีความรู้ในการจัดการศิลปะและมรดกวัฒนธรรมของวัด อันเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยและวัดวาอารามให้สวยงาม

หลักสูตรดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน วัดสุทธิวราราม และกลุ่มศิลปินเชียงราย มีแนวคิดร่วมกันในการจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถและมีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม โดยเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแบบเข้มข้น นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งได้หารือกับท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2562 คอยเอาใจช่วยให้การดำเนินการ แวะไปเยี่ยมชมการเรียนการสอน สนับสนุนงานศิลปะ และบางครั้งก็บรรยายพิเศษให้ผู้เรียน จนบัดนี้ ผู้เรียน รุ่นที่ 1 ก็แสดงความสามารถ ผลิดอกดอกผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ด้วยฝีมือและวิสัยทัศน์ของอาจารย์เฉลิมชัยและอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด จึงขอชื่นชมในความสามารถของทุกฝ่ายที่งานสวยงาม สมกับ “เชียงรายเมืองศิลปะ”

นอกจากนี้ ยังได้หารือกับรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า เห็นควรพัฒนาหลักสูตรพุทธศิลปกรรมทั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นแบบบูรณาการ เรียนร่วมกันและรับปริญญา ประกาศนียบัตรแบบ 2 ดีกรี หรือ 2 ปริญญา ซึ่งจักมีการหารือในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที ไอคอนสยาม และหากสนใจเรียนก็สามารถติดต่อที่สาขาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือที่หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Suthito Aphakaro

Leave a Reply