สมเด็จพระมหาธีราจารย์ลงเรือปลอบขวัญโยมประสบอุทกภัย ‘ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้’

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และพระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ” หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด

โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ถวายการต้อนรับ เดินทางลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อร่วมกับศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร มทบ.27 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเร่งเยียวยาช่วยเหลือวัดและประชาชน

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวพรธรรมะประคองใจ ความตอนหนึ่งว่า ” ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ หากไม่มีทานคือการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก เราต่างเกื้อกูลกัน”

ทั้งนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีกำหนดนำคณะสงฆ์ใต้ปกครองถวายเครื่องสมณบริโภค แก่พระภิษุสามเณร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร และ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ตามลำดับ

Cr.สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทร.026723216

Leave a Reply