‘รองอธิการบดี มจร’แนะเทคนิคการเป็นศาสนพิธีกร

​วันที่ 6 ก.ย.2562 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีพระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย,ดร. และพระมหาสาทร ธมฺมาทาโร,ดร. พร้อมอาจารย์ในหลักสูตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศาสนพิธีกร” ให้แก่นิสิตในหลักสูตรและนิสิตชั้นปีที่ 1 ในทุกหลักสูตรเพื่อสนองพันธกิจการผลิตบัณฑิตที่ไม่ใช่เพียงเป็นเลิศทางวิชาการ แต่สูงส่งกว่านั้นคือการสร้างบัณฑิตให้เป็นศาสนทายาทที่เข้มแข็ง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการเป็นศาสนพิธีกรมืออาชีพ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตามฐาน 4 ฐาน ประกอบด้วย การจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธีต่างๆ การกล่าวคำอาราธนาในโอกาสกุศลพิธี การใช้ศัพท์ให้ถูกต้องกับพระสงฆ์ โดยได้อาราธนาพระมหาทิวากร อาภทฺโท,ดร. ป.ธ. 9 มาเป็นวิทยากรกระบวนการ จากนั้นเป็นการริเริ่มตั้งกลุ่มนิสิตจิตอาสา “กลุ่มธรรมะชะลอวัย” ทำงานส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ และการจัดตั้งโรงเรียนโรงนา เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมให้นิสิตได้นำความรู้ที่เรียนไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

“ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ได้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นศาสนพิธีกร โดยศาสนพิธีกรจะต้องศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งในศาสนพิธี ในงานบำเพ็ญกุศลต่างๆ งานจะสำเร็จด้วยดี หากศาสนพิธีกรมีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในกิจกรรมศาสนพิธีนั้นๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องเป็นต้นแบบของชาวพุทธ กล่าวคือ มีศรัทธาตั้งมั่นในพุทธศาสนา พร้อมๆกับมีความเข้าใจในภาคปฏิบัติในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาด้วย

พร้อมกันนี้ผู้บริหารภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ได้หารือการสร้างพื้นที่ให้นิสิตคณะครุศาสตร์ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ที่มหาจุฬาอาศรม กับพระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร ผลการหารือ สรุปเบื้องต้น ดังนี้ 1.มหาจุฬาฯ อาศรม ร่วมกับภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 2.ร่วมกันพัฒนานิสิตให้เป็นครูวิชาชีพจนกระทั้งเป็นครูวิถีชีวิตผ่านการฝึกประสบการณ์ตรง 3. ร่วมกันขับเคลื่อนหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนิสิตเน้นใช้การวิจัยเป็นฐาน

Leave a Reply