“มจร-คณะสงฆ์ พศจ. เขตการศึกษา เมืองเพชร” จับมือพัฒนาคุณภาพชีวิตครูเบิกบานทำงานเป็นสุข

“มจร-คณะสงฆ์ พศจ. เขตการศึกษา เมืองเพชร” พัฒนาคุณภาพครูให้มีชีวิตเบิกบานทำงานเป็นสุข รองเจ้าคณะเพชรบุรีแนะพระสงฆ์นักเผยแผ่ต้องยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ในการสอน

วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. พระวิทยากรธรรมโอดี เปิดเผยว่า ได้เป็นพระวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างองค์กร หลักสูตรชีวิตเบิกบานการทำงานเป็นสุข ฝึกอบรม ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีครูผู้บริหารเข้าร่วม 156 คน ในระยะเวลา 2 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์เพชรบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โดยได้รับความเมตตาจากพระพิพิธพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวว่า เป็นการพัฒนาชีวิตให้คุณภาพสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาด้านอบรมจริยธรรมของครูผู้บริหารทุกคน ซึ่งพระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่หรือวิทยากรฝึกอบรมจะต้องยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ ด้วยการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายแต่ต้องไปแนะนำด้วยกัลยาณมิตรยกจิตให้สูงขึ้น

ทั้งนี้รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีในนามคณะสงฆ์ เน้นย้ำว่า ครู ผู้บริหาร และพระสงฆ์ต้องเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ในฐานะรองประธานการปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

Leave a Reply