เปิดตัวเลขลงทะเบียนหนี้นอกระบบเกือบ 1 แสนราย มูลหนี้ 5.7 ล้านบาท

วันนี้ 16 ธ.ค. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ 16 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 5,799.346 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 97,803 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 86,707 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 11,096 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 68,546 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 6,163 ราย เจ้าหนี้ 5,070 ราย มูลหนี้ 489.421 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,207 ราย เจ้าหนี้ 3,349 ราย มูลหนี้ 253.357 ล้านบาท 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 3,897 ราย เจ้าหนี้ 2,724ราย มูลหนี้ 242.073 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 3,788 ราย เจ้าหนี้ 2,359 ราย มูลหนี้ 277.899 ล้านบาท 5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,548 ราย เจ้าหนี้ 2,006 ราย มูลหนี้ 183.962 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 131 ราย เจ้าหนี้ 85 ราย มูลหนี้ 5.344 ล้านบาท 2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 197 ราย เจ้าหนี้ 126 ราย มูลหนี้ 14.042 ล้านบาท 3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 262 ราย เจ้าหนี้ 179 ราย มูลหนี้ 8.365 ล้านบาท 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 330 ราย เจ้าหนี้ 197 ราย มูลหนี้ 10.237 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 358 ราย เจ้าหนี้ 238 ราย มูลหนี้ 13.679 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบก็คือ การทำให้ลูกหนี้กลับเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมทั้งมีการประนีประนอมไกล่เกลี่ยหนี้สิน ซึ่งในขณะนี้ภาครัฐก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อการตรวจสอบสถานะของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้รวมไปถึงการจูงใจให้เจ้าหนี้มาร่วมแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้ โดยในขณะนี้ในหลายพื้นที่ได้เข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้แล้ว ซึ่งเมื่อได้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนตามกระบวนการทางกฎหมาย ก็พบว่ามีลูกหนี้บางส่วนได้ชำระเงินดอกเบี้ยจนเกินเงินต้นแล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็สามารถทำให้มีการเจรจาประนีประนอมไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ โดยให้เจ้าหนี้ยกหนี้สินที่ลูกหนี้ได้ชำระดอกเบี้ยไปจนเกินเงินต้นแล้ว ซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่าเสร็จสิ้นภารกิจในส่วนนี้แล้ว หรือสามารถทำการปิดจ๊อบได้ โดยถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของทีมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

“ขณะเดียวกัน ฝ่ายปกครองทำงานเชิงรุกในเรื่องการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ถูกเจ้าหนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่คุกคาม ทั้งในลักษณะการทำร้ายร่างกาย ทรัพย์สิน การใช้อาวุธข่มขู่ หรือการกระทำในรูปแบบอื่น ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมาย โดยทุกเรื่องร้องเรียนจากลูกหนี้ที่ได้ทำการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ กลไกของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ได้ติดตามข้อมูลในทุกวันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบหมายให้ทีมงานของจังหวัดและอำเภอบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอาผิดกับเจ้าหนี้ที่มีลักษณะดังกล่าว” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่สำคัญที่ต้องส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ คือ ความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสิ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระยะยาวได้ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ทำให้ไม่เป็นหนี้สิน อีกทั้งการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” สร้างความมั่นคงทางอาหาร มีผักสวนครัว พืชสมุนไพรที่เป็นผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน มีการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ในบริเวณพื้นที่ว่างโดยรอบบ้านเรือน หรือพื้นที่นอกบ้าน ซึ่งจะทำให้เรามีปัจจัยทางด้านอาหาร ที่เป็นสิ่งพื้นฐานในการดำรงชีวิต ช่วยลดรายจ่าย ไม่เป็นหนี้เป็นสิน พอมี พอกิน พอใช้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า กระทรวงมหาดไทยยังคงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัด อำเภอ ได้บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางที่กำหนดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการช่วยเหลือด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ การช่วยเหลือด้านการเอาผิดกับเจ้าหนี้ที่มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม โดยกระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอร์คอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่

Leave a Reply